ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 182/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN VẬT GIÁ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Căn cứ nghị định số 24/CP ngày 2-2-1976 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản quyđịnh về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp tỉnh, thànhphố trong lĩnh vực quản lý kinh tế;
Căn cứ vào điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Vật giá Nhà nước (ban hànhkèm theo nghị định số 14-CP ngày 13-1-1975 của Hội đồng Chính phủ) và thông tưhướng dẫn của Ủy ban Vật giá Nhà nước số 398/VGNN-TCCB ngày 12-7-1977 về nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc trungương;
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ cải tạo, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóacủa thành phố;
Xét đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyềnthành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban kèm theoquyết định này bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Vật giá thànhphố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền, Chủnhiệm Ủy ban Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh và thủ trưởng các sở,ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

QUY ĐỊNH

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN VẬT GIÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 182/QĐ-UB ngày 31-8-1978 của Ủy ban Nhândân thành phố Hồ Chí Minh)

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN

Điều 1. Ủy ban Vật giá làcơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố, chịu trách nhiệm trước Ủy banNhân dân thành phố thống nhất quản lý giá cả ở thành phố. Ủy ban Vật giá thànhphố vừa chịu sự lãnh đạo toàn diện của Ủy ban Nhân dân thành phố, vừa chịu sựlãnh đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Vật giá Nhà nước.

Ủy ban Vật giá thành phố đượcphép sử dụng con dấu và mở tài khoản ở Ngân hàng theo quy định hiện hành củaNhà nước.

Điều 2. Ủy ban Vật giáthành phố có trách nhiệm giúp Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiệnphương hướng, nhiệm vụ, phương châm, kế hoạch, chính sách giá cả, các chế độ,thể lệ quản lý giá do Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Vật giá Nhà nước và các ngànhhữu quan ở trung ương ban hành, trên cơ sở đó quản lý công tác vật giá ở thànhphố trong phạm vi trách nhiệm được trung ương phân cấp cho thành phố. Ủy banVật giá thành phố có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Nghiên cứu giúp Ủy ban Nhândân thành phố tham gia ý kiến với Ủy ban Vật giá Nhà nước về phương hướng,nhiệm vụ, phương châm, kế hoạch, chính sách giá cả cụ thể đối với những mặthàng thiết yếu và các chế độ, thể lệ quản lý giá có liên quan đến thành phốtrước khi trình Hội đồng Chính phủ quyết định.

2. Hướng dẫn các ngành, các cấpnghiêm chỉnh thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, phương châm, kế hoạch, chínhsách giá cả, các hệ thống giá chỉ đạo của Nhà nước và các chế độ, thể lệ quảnlý giá do Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Vật giá Nhà nước, các bộ, tổng cục hữuquan quy định.

3. Tổ chức xây dựng phương ángiá các sản phẩm hàng hóa do địa phương sản xuất chưa có giá quy định, thuộcthẩm quyền của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Vật giá Nhà nước và các ngành trungương quyết định, để Ủy ban Nhân dân thành phố trình lên Trung ương.

4. Hướng dẫn các ngành xây dựngphương án giá các sản phẩm hàng hóa thuộc quyền phân cấp cho địa phương đểtrình Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định.

5. Được Ủy ban Nhân dân thànhphố ủy quyền quyết định giá một số sản phẩm hàng hóa được phân cấp cho địaphương theo những nguyên tắc, chính sách giá cả và hệ thống giá chỉ đạo của Nhànước.

6. Tham gia với các ngành, cáccấp ở địa phương về những biện pháp để đấu tranh ổn định thị trường, ổn địnhgiá cả ở địa phương.

7. Tổ chức kiểm tra các cơ quan,các ngành, các cấp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh và sự nghiệp ở địa phương(kể cả các đơn vị thuộc các ngành ở trung ương đặt tại địa phương) trong việcchấp hành chánh sách giá cả, chế độ, thể lệ quản lý giá cả, các hệ thống giáchỉ đạo của Nhà nước; đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố biện pháp xử lýnhững vụ vi phạm giá cả theo luật pháp của Nhà nước.

8. Hướng dẫn về nghiệp vụ giá cảcho các tổ chức làm giá ở các sở quản lý sản xuất, kinh doanh, các quận, huyệnvà các cơ sở.

9. Tham gia với Ủy ban Kế hoạch,Sở Tài chánh và sở quản lý sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn xí nghiệp xây dựnggiá thành kế hoạch và phí lưu thông.

Tham gia với Chi cục Thống kê,Ủy ban Kế hoạch, Sở Tài chánh và các ngành hữu quan về phân tích hoạt động kinhtế, hoạt động của giá cả đối với sản xuất, lưu thông phân phối, đời sống và vềviệc thực hiện kế hoạch Nhà nước ở thành phố.

10. Cung cấp cho Chi cục Thốngkê và các sở, ban, ngành, quận, huyện tình hình giá cả thị trường ở thành phốvà được Chi cục Thống kê, sở, ban, ngành, các quận, huyện, các đơn vị sản xuất,kinh doanh cung cấp thường xuyên những tài liệu về thông tin kinh tế, về giáthành, giá cả và các tài liệu có liên quan đến giá cả.

11. Chịu trách nhiệm về việc đàotạo cán bộ nghiệp vụ dưới bậc trung học và bồi dưỡng về chánh sách và nghiệp vụgiá cho cán bộ làm công tác giá của thành phố.

12. Quản lý về tổ chức cán bộ,biên chế, kinh phí và tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố theo chính sách vàchế độ chung Nhà nước.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Ủy ban Vật giáthành phố làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với tập thể thảo luận, do mộtChủ nhiệm chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo toàn bộcông tác của Ủy ban Vật giá.

Giúp Chủ nhiệm, có một số PhóChủ nhiệm chuyên trách.

Chủ nhiệm quyết định các vấn đềthuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn do Ủy ban Nhân dân thành phố quy định ởđiều 1 và điều 2 bản quy định này.

Các Phó Chủ nhiệm giúp Chủ nhiệmvề phần công tác được phân công phụ trách. Phó Chủ nhiệm được quyền quyết địnhnhững vấn đề thuộc phạm vi được Chủ nhiệm ủy nhiệm giải quyết.

Trong các Phó Chủ nhiệm, có mộtPhó Chủ nhiệm thường trực. Ngoài phần công tác được phân công phụ trách, PhóChủ nhiệm thường trực trực tiếp giúp Chủ nhiệm chỉ đạo, điều hòa phối hợp côngviệc chung của Ủy ban Vật giá, ký một số văn bản của Ủy ban Vật giá. Phó Chủnhiệm thường trực giải quyết công việc thuộc quyền hạn của Chủ nhiệm khi Chủnhiệm vắng mặt.

Điều 4. Bộ máy tổ chứccủa Ủy ban Vật giá thành phố gồm có:

1. Văn phòng (làm công tác hànhchánh, quản trị, lao động tiền lương, tổ chức, tuyên huấn và đào tạo);

2. Phòng Tổng hợp vật giá;

3. Phòng thanh tra giá cả;

4. Phòng giá tư liệu sản xuất,cước vận tải và vật liệu xây dựng;

5. Phòng giá đối với công nghiệpvà tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp;

6. Phòng giá đối với đời sống.

Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thànhphố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Vật giá nêu ở các điều 1 và 2trên đây, có trách nhiệm ra văn bản, sau khi đã trao đổi nhứt trí với TrưởngBan Tổ chức chánh quyền, quy định nhiệm vụ cụ thể, chế độ, lề lối làm việc, mốiquan hệ công tác của Văn phòng và các phòng nêu trên.

Biên chế lao động và quỹ tiềnlương của cơ quan Ủy ban Vật giá thành phố được Ủy ban Nhân dân thành phố giaochỉ tiêu kế hoạch hàng năm, trên nguyên tắc bộ máy tinh, gọn, có hiệu lực.

Điều 5. Ủy ban Vật giáthành phố có trách nhiệm cùng với các sở có quản lý sản xuất, kinh doanh, căncứ vào khối lượng công tác giá cả của ngành để xây dựng tổ chức và bố trí cánbộ làm giá ở cơ quan và các tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhằm bảo đảm tốt côngtác giá cả của ngành.

Về cơ quan quản lý công tác giácả ở quận, huyện, thi hành theo quyết định số 353/QĐ-UB ngày 23-3-1978 của Ủyban Nhân dân thành phố về việc thành lập phòng Vật giá ở các quận, huyện.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Các quy định củathành phố ban hành trước đây về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Ủy ban Vật giá thành phố trái với quy định này, nay bãi bỏ.

Việc thay đổi nhiệm vụ, quyềnhạn và bộ máy tổ chức của Ủy ban Vật giá thành phố do Ủy ban Nhân dân thành phốquyết định.

Bản quy định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ban hành.