UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THƯỢNG LÂM, HUYỆN LÂM BÌNH ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trườngtrung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấphọc đạt chuẩn Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo tại Tờ trình số 29/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2013 về việc đề nghị công nhậntrường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm học 2012-2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Trung học cơ sở ThượngLâm, huyện Lâm Bình đạt chuẩn quốc gia năm 2012.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Lâm Bình xây dựng kế hoạch duy trì, giữ vững và phát huy kết quả đạtchuẩn quốc gia của Trường Trung học cơ sở Thượng Lâm trong những năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nộivụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình và Hiệu trưởng Trường Trung học cơsở Thượng Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Vụ Giáo dục Trung học - Bộ GD&ĐT;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Phó CVP khối văn xã;
- Trưởng phòng VX;
- Lưu VT; CV VX (Hà – 20) .

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt