ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v ủy quyền thực hiện các lĩnh vực về quản lý đầu tư xây dựng

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn Cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 ;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 ;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghi định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng,

Xét đề nghị tại văn bản số 729/CV-SKHĐT ngày 10/6/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, văn bản số 590/STP-VBQP ngày 26/6/2008 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Thủ trưởng các ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện quan lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình do cơ quan cấp tỉnh làm cấp quyết định đầu tư trên các lĩnh vực sau:

Trong lĩnh vực đấu thầu:

- Ủy quyền Thủ Trưởng cơ quan làm chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc dự án có tổng mức đầu tư dưới 07 tỷ đồng và các gói thầu dịch vụ tư vấn dưới 01 tỷ đồng; phê duyệt kết quả gói thầu mua sắm trực tiếp thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư.

Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu có giá trị dưới 10 tỷ đồng thuộc dự án nhóm B.

2. Về kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư:

Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính quyết định thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư trước khi thẩm tra phê duyệt quyết toán đối với các dự án nhóm C.

3. Về dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư:

Ủy quyền Thủ trưởng cơ quan làm chủ đầu tư các dự án, công trình phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư.

Điều 2. Căn cứ các trường hợp được ủy quyền tại điều 1 trên, Thủ Trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, hướng dẫn cụ thê để các ngành, UBND các huyện, thị xã được ủy quyền triển khai thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trương các Sở, Ban, ngành tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bãi bỏ các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Quốc Xuân