ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1824/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2005

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG HL 2 - TRUNG TÂM HUYỆN THUẬN THÀNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 197/2004/N Ð-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; quyết định số quyết định số 225/2004/Q Ð-UB ngày 28/12/2004, số 226/2004/Q Ð-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/Q Ð-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: UBND huyện Thuận Thành tại công văn số 291/TT-UB ngày 08/7/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 196/TC-VG ngày 16/8/2005,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng đường HL 2 - Trung tâm huyện Thuận Thành đã được phê duyệt tại Quyết định số 1720/Q Ð-CT ngày 14/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, tại thị trấn Hồ - huyện Thuận Thành, do phát sinh như sau:

- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung: 81.342.280 đồng, gồm:

- Bồi thường đất, hoa màu, hỗ trợ cho hộ ông Vũ Xuân Ðiểm: 5.292.280 đồng.

- Bồi thường di chuyển 146 ngôi mộ: 76.050.000 đồng.

Chủ đầu tư cùng Hội đồng dền bù GPMB huyện Thuận Thành thực hiện bồi thường, hỗ trợ bổ sung và thanh quyết toán theo quy định.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Thuận Thành, Hội đồng đền bù GPMB huyện Thuận Thành, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành, UBND thị trấn Hồ và các hộ được bồi thường, hỗ trợ bổ sung căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên