THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1824/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN NHÀ TANG LỄ BỆNH VIỆN QUÂN Y 175/BỘ QUỐC PHÒNG LÀ NHÀ TANG LỄQUỐC GIA PHÍA NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Bộ Chính trịtại Thông báo số 06-TB/VPTW ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Văn phòng Trung ươngĐảng về nghi thức tổ chức lễ tang đối với cán bộ cao cấp từ trần;

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012của Chính phủ về tổchức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốcphòng tại Tờ trình số 8745/TTr-BQP ngày 29 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175/B Quốc phòng (Số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thànhphố Hồ Chí Minh) là Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam để tổ chức Lễ Quốc tang; Lễtang cấp Nhà nước; Lễ tang Cấp cao. Ngoài thờigian tổ chức lễ tang theo quy định, được sử dụng để tổ chức l tang đi với cán bộ cao cấp và quân nhânhy sinh, từ trn tại Bệnh viện Quân y 175.

Điều 2. GiaoBộ Quốc phòng quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam; ban hành Quy chế sử dụng;quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chứccủaBan quản lý Nhà tang lễ; các chức danh, thủ tục, nghi thức cụ thể để tổ chức lễtang theo quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 3. Kinhphí bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm thiết bị, phương tiện phục vụ Nhà tang lễ đượcđảm bảo từ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Quốc phòng.

Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chínhphủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (3b). XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng