UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1825/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTKẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XOÁ MÙ CHỮ ĐẾN NĂM 2020” TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xoá mù chữđến năm 2020”;

Căn cứ Công văn số 3428/BGDĐT-GDTX ngày22/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Đềán “Xoá mù chữ đến năm 2020”;

Xét Tờ trình số 1390/TTr-SGDĐT ngày29/10/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đềán “Xoá mù chữ đến năm 2020” tỉnh Vĩnh Long.

(Kèm theo Kế hoạch số 1376/KH-SGDĐT ngày28/10/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạochủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khaithực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/KH-SGDĐT

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC THỰC HIỆNĐỀ ÁN “XOÁ MÙ CHỮ ĐẾN NĂM 2020” TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1825/QĐ-UBND , ngày 07/11/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xoá mù chữ đến năm 2020”;

Thực hiện Công văn số 3428/BGDĐT-GDTX ngày22/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Đề án “Xoá mùchữ đến năm 2020”, Ban chỉ đạo Chống mù chữ và phổ cập giáo dục tỉnh Vĩnh Longtriển khai kế hoạch thực hiện với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO:

1. Nhà nước có trách nhiệm xoá mù chữ cho nhữngngười chưa biết chữ. Mọi công dân có trách nhiệm học để biết chữ. Các tổ chứckinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cộng đồng dân cư có tráchnhiệm tham gia công tác chống mù chữ.

2. Các địa phương sử dụng cơ sở vật chất, độingũ cán bộ, giáo viên hiện có để thực hiện công tác chống mù chữ; đồng thời huyđộng các lực lượng xã hội tham gia dạy xoá mù chữ theo phương châm người biếtchữ dạy người chưa biết chữ.

3. Mở rộng độ tuổi xoá mù chữ; chú trọng xoá mùchữ cho các đối tượng là phụ nữ, trẻ em gái; người khuyết tật; người dân tộcthiểu số và những người sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu đến năm 2015:

a) Độ tuổi 15 - 60: Xoá mù chữ cho khoảng 1.350người, nâng tỉ lệ người biết chữ trong toàn tỉnh là 96,7%; xoá mù chữ cho 120người dân tộc, nâng tỉ lệ người dân tộc biết chữ lên 91,5%.

Trong độ tuổi 15 - 35: Xoá mù chữ cho 730 người,nâng tỉ lệ người biết chữ đạt 98,7%.

b) Có 80% số người mới biết chữ tiếp tục thamgia học tập với nhiều hình thức khác nhau nhằm củng cố vững chắc kết quả biếtchữ.

c) Có 90% đơn vị cấp huyện và 90% đơn vị cấp xãđạt chuẩn chống mù chữ.

2. Mục tiêu đến năm 2020:

a) Độ tuổi 15 - 60: Xoá mù chữ cho 10.600 người,nâng tỉ lệ biết chữ đạt 98%; xoá mù chữ cho 650 người dân tộc, nâng tỉ lệ ngườidân tộc biết chữ đạt 93,5%.

Trong độ tuổi 15 - 35: Xoá mù chữ cho 2000người, nâng tỷ lệ biết chữ đạt 99%.

b) Có 90% số người mới biết chữ tiếp tục thamgia học tập với nhiều hình thức khác nhau nhằm củng cố vững chắc kết quả biếtchữ.

c) Có 100% đơn vị cấp huyện và 100% đơn vị cấpxã đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2013 - 2020.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Nâng cao nhận thức về công tác chống mù chữ:

a) Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiệnthông tin đại chúng về tầm quan trọng của việc biết chữ đối với sự phát triểncủa cá nhân, gia đình và cộng đồng.

b) Duy trì liên tục các hoạt động thông tintuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọngcủa công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; khắc phục tư tưởng thoảmãn với những thành tích đã đạt được, duy trì tốt việc giữ chuẩn quốc gia vềchống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đã đạt được và phấn đấu nâng chuẩn hàngnăm.

c) Biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệutuyên truyền về công tác chống mù chữ (sách mỏng, tờ gấp, áp phích, băng rôn,…)

d) Gắn kết tuyên truyền chống mù chữ với việcxây dựng xã hội học tập và các phong trào thi đua của địa phương.

đ) Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thểvà cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chống mù chữ.

2. Đổi mới công tác quản lý, tổ chức lớp học xoámù chữ phù hợp với các nhóm đối tượng:

a) Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷĐảng và chính quyền các cấp về công tác chống mù chữ. Các cấp uỷ Đảng, chínhquyền cần đưa chương trình, kế hoạch chống mù chữ và phổ cập giáo dục vào trongkế hoạch hàng năm và dài hạn của địa phương; quy định rõ nội dung hoạt động,mục tiêu và thời gian thực hiện; quy định trách nhiệm cụ thể của các ban,ngành, tổ chức, đoàn thể, kèm theo kinh phí, chế độ và chính sách cụ thể đốivới người dạy và người học.

b) Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạtđộng của Ban chỉ đạo Chống mù chữ và phổ cập giáo dục các cấp; tạo sự phối hợpchặt chẽ giữa ngành GDĐT với các ngành, các tổ chức có liên quan trong công tácchống mù chữ. Ban chỉ đạo cấp tỉnh có kế hoạch phân công trách nhiệm cho nhữngđịa phương có điều kiện thuận lợi giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương còn nhiềungười mù chữ.

c) Tổ chức điều tra đến tận hộ gia đình để thốngkê chính xác số người mù chữ trong độ tuổi từ 15-60, phân nhóm theo địa bàn,dân tộc, giới tính, ... Trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể xoá mù chữ cho từngđơn vị cấp huyện, xã, phường, thị trấn; để phân công trách nhiệm cụ thể, rõràng cho các đoàn thể, tổ chức, cá nhân tham gia vận động các đoàn viên, hộiviên chưa biết chữ ra lớp học xoá mù chữ; tham gia tổ chức lớp học và trực tiếpdạy xoá mù chữ.

d) Tổ chức các lớp học xoá mù chữ phù hợp vớitập quán sinh hoạt của cộng đồng dân cư, dân tộc thiểu số; phù hợp với ngườikhiếm thị, khiếm thính; phát huy vai trò của các người già, lớn tuổi có uy tíntrong dòng họ, xóm ấp, khu phố trong việc vận động người mù chữ ra lớp học.

đ) Hàng năm, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh địnhmức chi cho công tác chống mù chữ phù hợp với tình hình thực tế địa phương;tăng cường giáo viên chuyên trách chống mù chữ và phổ cập giáo dục cho các xãcó điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã nông thôn mới.

e) Triển khai thực hiện quy định chuẩn chống mùchữ giai đoạn 2013 - 2020; quy trình kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩnchống mù chữ do Bộ GDĐT ban hành.

f) Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dữ liệuvề công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chínhxác theo quy định.

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đánhgiá công tác xoá mù chữ ở cơ sở.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viêntham gia chống mù chữ:

a) Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụcho cán bộ, giáo viên trong và ngoài ngành GDĐT tham gia dạy xoá chữ.

b) Bồi dưỡng tiếng Khmer cho giáo viên và cán bộlàm công tác xoá mù chữ đối với người dân tộc Khmer sống định cư trên địa bàntỉnh.

c) Bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng giáo dục hoànhập cho giáo viên dạy xoá mù chữ cho người khuyết tật.

d) Có chế độ, chính sách phù hợp cho những đốitượng tham gia công tác chống mù chữ; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nhữngngười tham gia dạy xoá mù chữ ở những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn, những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia dạyxoá mù chữ.

4. Thực hiện chương trình, tài liệu xoá mù chữphù hợp với các nhóm đối tượng:

a) Triển khai thực hiện đổi mới chương trình xoámù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ phù hợp với chương trình phổ thôngsau năm 2015 theo quy định của Bộ GDĐT.

b) Triển khai thực hiện các tài liệu hướng dẫndạy và học xoá mù chữ phù hợp với nhóm đối tượng người học (người khuyết tật,người dân tộc thiểu số, nhóm dân cư vùng sông nước…); học liệu nghe nhìn và ứngdụng các phương tiện công nghệ thông tin truyền thông hỗ trợ dạy, học xoá mùchữ do Bộ GDĐT ban hành.

c) Tổ chức tập huấn chương trình, tài liệu xoámù chữ lớp 1, 2, 3 và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ lớp 4, 5 cho cán bộgiáo viên tham gia dạy xoá mù chữ.

5. Củng cố bền vững kết quả chống mù chữ, hạnchế mù chữ trở lại:

a) Tích cực tổ chức các lớp học xoá mù chữ (lớp1, 2, 3), giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (lớp 4, 5) để củng cố bền vững kếtquả biết chữ, duy trì và từng bước nâng cao chuẩn biết chữ đối với cá nhân;quan tâm chống tái mù chữ cho những người được công nhận biết chữ và từng bướcgóp phần nâng cao nhận thức, chất lượng cuộc sống của người dân; thực hiện tốtcông tác mở các lớp chống mù chữ - phổ cập giáo dục. Tăng cường tổ chức các lớphọc chuyên đề về y tế, văn hoá, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt,... tại cáctrung tâm học tập cộng đồng nhằm củng cố kết quả biết chữ, hạn chế mù chữ trởlại (tái mù chữ). Nội dung học tập ở các trung tâm học tập cộng đồng hết sức đadạng và linh hoạt với phương châm “cần gì học nấy”. Các chương trình học phải thiếtthực, gắn với đời sống của nhân dân, gắn với các chương trình xoá mù chữ, chốngtái mù chữ và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

b) In ấn, phát hành (hoặc có thể biên soạn) tàiliệu chuyên đề theo Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhậtkiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ đến tận trung tâm học tập cộng đồngnhằm giúp người mới biết chữ có tài liệu đọc hấp dẫn, thiết thực, trên cơ sởđó, duy trì, củng cố kết quả xoá mù chữ, đồng thời áp dụng những kiến thức vàothực tế cuộc sống, sản xuất.

c) Tăng cường hoạt động của các thư viện cấp xã;tổ chức mô hình thư viện di động để phục vụ người dân ở các vùng sâu, vùng xa.

d) Tổ chức các lớp học nghề truyền thống, nghềngắn hạn, nghề lao động nông thôn cho những người mới biết chữ.

6. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác xoá mù chữ:

a) Huy động tốt các nguồn lực xã hội tham giacông tác xoá mù chữ, xây dựng và phát triển các cơ sở giáo dục thường xuyên,trung tâm học tập cộng đồng. Tăng cường huy động giáo viên các trường tiểu học;cán bộ hưu trí; các hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể, đặc biệt là HộiKhuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tham gia dạy xoá mù chữ; đẩy mạnh hoạtđộng tình nguyện dạy xoá mù chữ của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh.

b) Huy động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâmđóng góp kinh phí, sách, vở hỗ trợ cho người dạy, người học xoá mù chữ.

c) Phát triển bền vững các trung tâm học tậpcộng đồng; tổ chức các lớp học xoá mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữkết hợp với các chuyên đề về khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, dạynghề…Hình thức tổ chức các lớp học phong phú, đa dạng, thời gian và địa điểmlinh hoạt tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân theo học.

IV. KINH PHÍ CỦA KẾ HOẠCH:

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch chủ yếu từ Chươngtrình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo. Việc quản lý và sử dụng kinh phíđược thực hiện theo quy định hiện hành về sử dụng kinh phí Chương trình mụctiêu quốc gia giáo dục và đào tạo.

2. Huy động thêm nguồn lực của các tổ chức trongvà ngoài nước, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để bổ sung choviệc thực hiện kế hoạch. Việc quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theocác quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Là cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch cótrách nhiệm tham mưu UBND tỉnh:

+ Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo Chống mù chữ- phổ cập giáo dục cấp tỉnh.

+ Chỉ đạo điều tra, thống kê, cập nhật số liệu,duy trì hoạt động của hệ thống thông tin quản lý dữ liệu về chống mù chữ - phổcập giáo dục.

+ Căn cứ vào khả năng ngân sách của địa phươngđể quyết định việc hỗ trợ ngân sách cho công tác chống mù chữ.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đoàn thểxây dựng các chương trình phối hợp hành động để triển khai thực hiện công tácchống mù chữ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh banhành chính sách, chế độ hỗ trợ người dạy và người học xoá mù chữ.

- Triển khai hoặc biên soạn tài liệu tuyêntruyền về công tác chống mù chữ; triển khai thực hiện chương trình xoá mù chữvà tài liệu dạy, học theo chương trình xoá mù chữ, tài liệu dạy và học xoá mùchữ cho các nhóm đối tượng.

- Phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, đoàn thểliên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáoviên dạy xoá mù chữ.

- Kiểm tra, giám sát tổng hợp tình hình thựchiện kế hoạch; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ GDĐT.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Sở GDĐT và các cơ quan liên quantriển khai hoặc biên soạn tài liệu học tập chuyên đề về nông nghiệp và nôngthôn để cung cấp cho các trung tâm học tập cộng đồng.

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các cơ quanliên quan triển khai, xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích những người chưabiết chữ ở nông thôn tích cực học xoá mù chữ.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Sở GDĐT, các sở, ngành liên quantriển khai hoặc xây dựng chính sách đối với người khuyết tật học xoá mù chữ.

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề tổ chức các lớphọc nghề đơn giản cho người mới biết chữ.

d) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựngkế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền về công tác chống mùchữ lồng ghép với việc tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáodục - chống mù chữ cấp huyện, cấp xã.

- Chỉ đạo ngành GDĐT, các ban, ngành chức năngcủa địa phương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn.

- Chủ động nghiên cứu, áp dụng những giải phápchống mù chữ mang tính đặc thù của địa phương, phù hợp với các nhóm đối tượng.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, đánh giávà tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch tại địa phương; định kỳ 6 tháng, hằngnăm báo cáo Sở GDĐT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ GDĐT.

- Bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác chốngmù chữ tại các xã đặc biệt khó khăn.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thôngđịa phương tuyên truyền về công tác chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập.

- Chỉ đạo điều tra, thống kê, cập nhật số liệu,duy trì hoạt động của hệ thống thông tin quản lý dữ liệu về phổ cập giáo dục -chống mù chữ.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhữngngười tham gia công tác chống mù chữ và hỗ trợ người học xoá mù chữ.

3. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổchức xã hội, nghề nghiệp:

a) Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Phân công trách nhiệmvà hướng dẫn các tổ chức thành viên xây dựng các chương trình, kế hoạch phốihợp hành động để triển khai thực hiện công tác chống mù chữ phù hợp với chứcnăng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức. Đưa nội dung xoá mù chữ vàophong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

b) Hội Khuyến học tỉnh:

- Phối hợp với Sở GDĐT nâng cao chất lượng hoạtđộng của trung tâm học tập cộng đồng, tổ chức các lớp học xoá mù chữ và lớpchuyên đề để củng cố kết quả biết chữ.

- Tổ chức vận động các gia đình, dòng họ và cộngđồng dân cư tích cực vận động người chưa biết chữ tham gia các lớp xoá mù chữ.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáodục nâng cao nhận thức cho phụ nữ và trẻ em gái về sự cần thiết phải biết chữ.Phối hợp với ngành GDĐT tổ chức điều tra, thống kê số phụ nữ, trẻ em gái khôngbiết chữ; nghiên cứu các biện pháp vận động, tổ chức các hình thức học xoá mùchữ phù hợp với các nhóm đối tượng.

- Đề xuất với các cơ quan chức năng xây dựngchính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái học xoá mù chữ; tạo cơ hội, điều kiện chophụ nữ, trẻ em gái sau khi học chữ được học nghề, làm nghề để củng cố kết quảbiết chữ, hạn chế tình trạng tái mù chữ và ổn định cuộc sống của gia đình.

d) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên,Hội Sinh viên vận động thanh, thiếu niên chưa biết chữ tham gia học xoá mù chữ;tổ chức phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện dạy xoá mù chữ cho người dânở các vùng sâu, vùng xa, trẻ em lang thang đường phố.

đ) Hội Nông dân tỉnh:

- Phối hợp với ngành GDĐT, chính quyền địaphương tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng người mù chữ ở nông thôn, vận độngvà tổ chức các lớp học xoá mù chữ cho nông dân.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn triển khai hoặc biên soạn tài liệu liên quan đến chuyên đề nông nghiệp vànông thôn để giảng dạy trong các trung tâm học tập cộng đồng, nhằm củng cố kếtquả xoá mù chữ. Động viên nông dân học xoá mù chữ. Tổ chức các lớp học nghề đơngiản hỗ trợ nông dân học chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

e) Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, HộiCựu giáo chức tỉnh: Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ vàgiải pháp xoá mù chữ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của hội.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án“Xoá mù chữ đến năm 2020” của tỉnh Vĩnh Long, đề nghị các sở, ngành, thành viênBan chỉ đạo Chống mù chữ và phổ cập giáo dục tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố quán triệt xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong quá trình thựchiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở GDĐT (qua PhòngGDCN-GDTX). Địa chỉ email: [email protected] Điện thoại:070.3827.261./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hồng