ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1825/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦAỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠCLIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báocáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèmtheo Quyết định này 08 (tám) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộcphạm vi giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Ủy ban nhândân cấp xã tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và thông báo 08 (tám) thủ tục hànhchính được sửa đổi, bổ sung đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai Quyết định này đếnỦy ban nhân dân cấp xã.

Điều 3. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬAĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1825/QĐ-UBNDngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Bạc Liêu)

Phần I. Danh mục các thủ tục hànhchính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xãtrên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực hành chính tư pháp

01

Đăng ký lại việc kết hôn

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

02

Xác nhận tình trạng hôn nhân

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

03

Đăng ký lại việc sinh

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

04

Đăng ký lại việc tử

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

05

Đăng ký việc giám hộ

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

06

Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

07

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

08

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1825/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết ủy ban nhân dân cấp xã Bạc Liêu 2015