ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1827/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢNQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TRONG NĂM 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủvề Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/5/2013 của Chínhphủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1596/TTr-STP ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2012 gồm 36văn bản. Trong đó:

- Nghị quyết của HĐND tỉnh: 03 văn bản

- Quyết định của UBND tỉnh: 27 văn bản.

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: 06 văn bản.

(Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởngcác sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

DANH MỤC

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DO HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH HẾTHIỆU LỰC TRONG NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 1827/QĐ-UBND , ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Số thứ tự

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị quyết

01

Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND ngày 11/12/2006

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá

Được thay thế bởi NQ số 05/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được để lại phí đấu giá và phí tham gia đấu giá

21/7/2012

02

Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài.

Được thay thế bởi NQ số 13/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 Về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài

21/7/2012

03

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012

Không còn phù họp với tình hình phát triển kinh tế xã hội

31/12/2012

Quyết định của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh

04

Quyết định số 52 / 2008/QĐ-UBND , ngày 30/6/2008

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bởi QĐ số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15/01/2012

05

Quyết định số 961/ 2006/ QĐ-UBND, ngày 20/10 /2006

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bởi QĐ số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

15/01/2012

06

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 06/6/2008

Ban hành Quy định về tổ chức, chế độ phụ cấp và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

Được thay thế bởi QĐ số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/ 2012 Ban hành Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

29/01/2012

07

Quyết định số 1218/2004/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 23/8/2004

Về việc Quy định tạm thời chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật, dịch thuật cho website thông tin tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bởi QĐ số 15/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật, dịch thuật cho Cổng thông tin điện tử Tây Ninh và Dự án KC.01.14/06-10

03/3/2012

08

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/3/2009

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bởi QĐ số 16/2012/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

19/3/2012

09

Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007

Về việc Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước và một số đối tượng chính sách khi từ trần

Được thay thế bởi QĐ số 17/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần.

09/4/2012

10

Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

Về sửa đổi một số điều của Quyết định số 52/2007/QĐ-UB ngày 12/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Được thay thế bởi QĐ số 17/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần.

09/4/2012

11

Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

Ban hành Quy định sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bởi QĐ số 19/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 Ban hành Quy định lập dự toán, quyết toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

16/4/2012

12

Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/8/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định sử dụng kinh phí tổ chức, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bởi QĐ số 19/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 Ban hành Quy định lập dự toán, quyết toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

16/4/2012

13

Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 30/3/2011

Về việc sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009 của UBND tỉnh.

Được thay thế bởi QĐ số 21/2012/QĐ-UBND ngày 11/4/2012 Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 10/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.

21/4/2012

14

Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 16/12/2009

Về Ban hành bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Được thay thế bởi QĐ số 25/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/ 2012 Ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

17/5/2012

15

Quyết định số 3070/QĐ – UBND, ngày 30/12/2008

Quy định tạm thời về hỗ trợ mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác hội.

Được thay thế bởi QĐ số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

05/6/2012

16

Quyết định số 28/1998/QĐ-UBND ngày 10/3/1998

Về quy định tạm thời mức phụ cấp đối với cán bộ nghỉ hưu đang đảm đương chức danh chuyên trách của Hội Luật gia.

Được thay thế bởi QĐ số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

05/6/2012

17

Quyết định số 18/QĐ-CT ngày 24/01/2005

Về việc áp dụng chế độ phụ cấp đối với cán bộ về hưu làm chuyên trách Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và huyện, thị xã

Được thay thế bởi QĐ số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

05/6/2012

18

Quyết định số 148/QĐ-CT ngày 02/5/2005

Về việc áp dụng chế độ phụ cấp đối với cán bộ về hưu làm chuyên trách Trưởng, Phó Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và huyện, thị xã.

Được thay thế bởi QĐ số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/ 2012 Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

05/6/2012

19

Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 28/4/2008

Về việc điều chỉnh phụ cấp lương Hội người mù.

Được thay thế bởi QĐ số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/ 2012 Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh

05/6/2012

20

Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 30/12/2012

Về Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh.

Được thay thế bởi QĐ số 28/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/ 2012 Ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh

24/6/2012

21

Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 30/12/2010

Về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất

Được thay thế bởi QĐ số 28/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/ 2012 Ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh

24/6/2012

22

Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011

Về việc điều chỉnh tăng mức hỗ trợ của tỉnh cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố.

Được thay thế bởi QĐ số 29/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/ 2012 Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ của tỉnh cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố.

07/7/2012

23

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

Được thay thế bởi QĐ số 31/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/ 2012 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

15/7/2012

24

Quyết định số 185/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006

Ban hành Tiêu chuẩn công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa năm 2006 - 2010, tiêu chuẩn chợ văn minh và tiêu chuẩn cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo văn minh.

Được thay thế bởi QĐ số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14/7/ 2012 Ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

24/7/2012

25

Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 185/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Được thay thế bởi QĐ số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14/7/ 2012 Ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

24/7/2012

26

Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Về việc Ban hành quy chế Công tác thi đua, khen thưởng

Được thay thế bởi QĐ số 34/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/ 2012 Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh.

27/7/2012

27

Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010

Về Ban hành chính sách đào tạo và thu hút nhân tài

Được thay thế bởi QĐ số 37/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/ 2012 Ban hành Quy định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài.

23/8/2012

28

Quyết định số 733/2001/QĐ-UBND ngày 08/10/2001

Về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

Được thay thế bởi QĐ số 39/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

04/9/2012

29

Quyết định số 263/2003/QĐ-UBND ngày 28/3/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung mục 3 phần II Quyết định số 733/2001/QĐ-UB ngày 08/10/2001 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo và điện thoại cố định tại trụ sở làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

Được thay thế bởi QĐ số 39/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

04/9/2012

30

Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

Được thay thế bởi QĐ số 43/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/ 2012 Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

14/9/2012

31

Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 09/7/2009

Về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bởi QĐ số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/ 2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

02/10/2012

32

Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 30/10/2012

Về mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 201-2015.

Được thay thế bởi QĐ số 53/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 Về việc Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

06/12/2012

33

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012

V/v Quy định cơ cấu phân bổ vốn đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Được thay thế bởi QĐ số 53/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 Về việc Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

06/12/2012

34

Quyết định số 148/QĐ-CT ngày 07/8/ 2001

Về việc thực hiện chế độ nhuận bút quy định tạm thời của Đài Phát thanh-Truyền hình Tây Ninh

Được thay thế bởi QĐ số 57/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/ 2012 Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút của Đài Phát thanh-Truyền hình Tây Ninh

15/12/2012

35

Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

Về Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây ninh năm 2012

Được thay thế bởi QĐ số 61/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/ 2012 Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013

30/12/2012

36

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhưng Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013. Do đó Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đương nhiên hết hiệu lực.

30/12/2012