ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1827/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ NGHIỆM THU VÀ CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI, DỰÁN THUỘC KẾ HOẠCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2011

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy địnhquản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Khoa học vàCông nghệ tại tờ trình số 42/TTr-KHCN ngày 28/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quảnghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án thuộc kế hoạch khoahọc công nghệ năm 2011, cụ thể như sau:

STT

Tên đề tài, dự án

Kết quả đánh giá

Cơ quan chuyển giao, áp dụng

1

Đánh giá kết quả việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới ở Lâm Đồng

Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Khá

- Tỉnh ủy Lâm đồng;

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng;

- Ban Tôn giáo.

2

Xây dựng nhân rộng mô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu tại Bảo Lộc - Lâm Đồng

Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

Khá

- Trung tâm Ứng dụng KH&CN

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc.

3

Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng các mô hình trồng một số loại rau rừng có giá trị tại Lâm Đồng

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Đà Lạt

Khá

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Trung tâm Ứng dụng KH&CN

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Khu CNSH&NN ứng dụng CNC Đà Lạt;

- Trường Đại học Đà Lạt

Điều 2.

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổchức thực hiện việc chuyển giao, theo dõi, quản lý, đánh giá việc ứng dụng cácđề tài, dự án nói trên và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Các đơn vị nhận chuyển giao cótrách nhiệm triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ và địnhkỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả việc về Sở Khoa học và Công nghệ để tổnghợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Nội dung thựchiện

1. Đề tài "Đánh giá kết quảviệc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đề xuấtcác giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới ở Lâm Đồng"

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchnghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng theo các đề xuất của đề tài để tiếp tụcthực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở tỉnh LâmĐồng trong thời gian tới; đồng thời phối hợp với các sở, ngành có liên quan,UBND các huyện thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quyđịnh nói trên và xử lý nghiêm các vi phạm.

- Ban Tôn giáo tiếp tục vận độngcác chức sắc tôn giáo chú trọng đến việc thực hiện nếp sống văn minh trong việccưới, việc tang và lễ hội trong giáo dân.

2. Đề tài "Xây dựng nhân rộngmô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu tại Bảo Lộc - Lâm Đồng"

Trung tâm ứng dụng khoa học và côngnghệ xây dựng kế hoạch chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng nấm Bào Ngư xám, Mộc Nhĩvà Linh Chi cho các địa phương trong tỉnh.

3. Đề tài "Nghiên cứu tuyểnchọn và xây dựng các mô hình trồng một số loại rau rừng có giá trị tại LâmĐồng"

- Trung tâm ứng dụng khoa học vàcông nghệ nghiên cứu nhân giống, bảo tồn và phát triển cây Lá bép trong điềukiện tự nhiên ở Lâm Đồng.

- Khu Công nghệ sinh học và Nôngnghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt xây dựng vườn sưu tập, lưu giữ các nguồngen rau rừng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt