BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1828/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN THUỘC PHẠM VICHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 87/2013/TT-BTC ngày 28tháng 06 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn giao dịch điện tửtrên thị trường chứng khoán;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoánNhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định nàymột (01) thủ tục hành chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán thuộcphạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoánNhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học vàThống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

PHỤ LỤC

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1828/QĐ-BTC ngày 1 tháng 8 năm 2013 của BộTài chính)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Tên lĩnh vực được công bố: Chứng khoán

1

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Chứng khoán

UBCKNN