ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1829/QĐ-UBND

An Giang, ngày 23 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

HỦYBỎ ĐIỂM C KHOẢN 3 CỦA CHỈ THỊ SỐ 08/2013/CT-UBND NGÀY 29/7/2013 CỦA ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH AN GIANG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịchbệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều củaQuyết định số 719/QĐ-TTg ;

Căn cứ Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính vềphòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 17/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quyphạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại công văn số 433/STP-VBQPPL ngày 14/8/2013 về việc tự kiểm tra Chỉ thịsố 08/2013/CT-UBND ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hủy bỏ Điểm c Khoản3 của Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh An Giang về việctăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạophòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cấp tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành,Đoàn thể chính trị, chính trị - xã hội, Hội nghề nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.BCĐ PCDGCTW;
- Website Chính phủ;
- Bộ NN và PTNT, Cục Thú y;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo AG, Đài PTTHAG, Phân xã AG - phổ biến;
- Chánh, Phó VP. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website An Giang;
- Phòng KT, TH, XDCB, VHXH, NC, HCTC;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng