ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1829/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính vàbáo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạotại Tờ trình số 824/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mớiđược ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Nộidung chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Stt

Tên thủ tục hành chính

01

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

1. Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩnbị đày đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếptại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầyđủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn giao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặckhông hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầyđủ theo quy định.

Bước 3. Trong thời hạn 5 (năm)ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có vănbản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra và cho phép hoạt động đối vớinhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Trong thời hạn 10(mười) ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ và kiểm tra thựctế nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Nếu thấy đủ điều kiện quy định thì PhòngGiáo dục và Đào tạo cấp giấy phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập tư thục. Nếu nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục chưa đáp ứng đượccác điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục thì Phòng Giáo dục và Đào tạo thôngbáo cho nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bằng văn bản, trong đó nêu rõ lýdo và hướng giải quyết (nếu có);

Bước 4. Nhận kết quả tại Ủyban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

Cán bộ trả kết quả kiểm tragiấy hẹn và trả kết quả cho người đến nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơvà trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sángtừ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản sao chứng thựcquyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

+ Tờ trình đề nghị cho phépnhà trường, nhà trẻ tư thục hoạt động giáo dục;

+ Chương trình, kế hoạch chămsóc, giáo dục trẻ của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời gian giải quyết:15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủtục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, thành phố.

+ Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiệnTTHC: UBND xã, phường, thị trấn.

+ Cơ quan phối hợp: Cáccơ quan có liên quan.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờkhai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủtục hành chính: Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớpmẫu giáo độc lập tư thục.

- Yêu cầu, điều kiện đểthực hiện thủ tục hành chính:

+ Có quyết định cho phép thànhlập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

+ Địa điểm nhóm trẻ, lớp mẫugiáo độc lập tư thục bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho trẻ em, giáo viênvà người lao động;

+ Có chương trình giáodục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ tối thiểu theo quy định của BộGiáo dục và Đào tạo;

+ Có quy định về tổ chức,hoạt động và chi tiêu của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

+ Có đủ điều kiện tối thiểuvề giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất để bảo đảm an toàn và chất lượngchăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành tại các khoản 2, khoản 3 Điều 16, khoản 1 Điều 19, Điều 20, Điều22, Điều 30 của Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của BộGiáo dục và Đào tạo cụ thể:

a) Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyềnhạn của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục:

- Tổ chức, cá nhân đứng tênxin phép thành lập nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thụclà công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Phẩm chất, đạo đức;

- Sức khỏe tốt;

- Có trình độ văn hóa tốtnghiệp trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm nonít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý.

- Chịu trách nhiệm trước Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo về hoạt động của nhómtrẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục do mình quản lý;

- Lập kế hoạch và tổ chứcthực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hàng năm, báo cáo kết quảhoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp xã vàPhòng Giáo dục và Đào tạo;

- Có trách nhiệm đầu tư vàquản lý cơ sở vật chất nhóm, lớp, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu phụcvụ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo các quy định của quy chế tổ chứcvà hoạt động trường mầm non tư thục;

- Tuyển chọn giáo viên, nhânviên đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 của Quy chế này; trực tiếp ký hợpđồng sử dụng giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật về hợp đồng laođộng; hàng năm có kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ cho giáo viên, nhân viên;

- Trả tiền lương, tiền thưởng,bảo hiểm, trợ cấp xã hội và thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉ các ngày lễ theo quyđịnh của Nhà nước;

- Tiếp nhận, quản lý, tổ chứcthực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đề xuất khenthưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo quy định; đảm bảo an toàn và chấtlượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo do mìnhquản lý;

- Công khai các nguồn thu,thực hiện thu chi tài chính theo quy định hiện hành.

- Được ký hợp đồng laođộng với giáo viên, nhân viên theo quy định;

- Giám sát giáo viên trongcác hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;

- Được phép thỏa thuậnmức học phí với phụ huynh học sinh;

- Được tham gia các lớp bồidưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý

b) Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

Trẻ em được tổ chức theo nhómtrẻ hoặc lớp mẫu giáo.

- Đối với nhóm trẻ: trẻ emtừ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. số trẻ tối đatrong một nhóm trẻ được quy định như sau:

+ Nhóm trẻ từ 3 đến 12 thángtuổi: 15 trẻ;

+ Nhóm trẻ từ 13 đến 24 thángtuổi: 20 trẻ;

+ Nhóm trẻ từ 25 đến 36 thángtuổi: 25 trẻ.

- Đối với lớp mẫu giáo:Trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số trẻ tốiđa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

+ Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi: 25trẻ;

+ Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 30trẻ;

+ Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: 35trẻ.

- Nếu số lượng trẻ em trongmỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ được quy định thì được tổ chức thànhnhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép;

- Nếu nhóm trẻ, lớp mẫugiáo có một trẻ khuyết tật học hòa nhập thì số trẻ của lớp được giảm 5 trẻ sovới quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáokhông quá hai trẻ cùng một loại khuyết tật;

- Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáocó đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành. Nếu nhóm, lớp có từ 2 giáoviên trở lên thì phải có 1 giáo viên phụ trách chính.

c) Chương trình và các hoạtđộng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

- Nhà trường, nhà trẻ, nhómtrẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có trách nhiệm thực hiện chương trình giáodục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Quan tâm để trẻ dân tộcthiểu số được giao tiếp bằng tiếng Việt; trẻ khuyết tật được giáo dục hòa nhập.

- Có hệ thống hồ sơ, sổ sáchphục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Đối với những nơi tổ chứcbán trú phải có thực đơn cho trẻ ăn hàng ngày và có sổ theo dõi thu, chi tiềnăn của trẻ.

d) Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyềnhạn của giáo viên, nhân viên

- Tiêu chuẩn

+ Là công dân nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và phápluật của Nhà nước;

+ Có phẩm chất, đạo đức tốt,thương yêu và tôn trọng trẻ em;

+ Sức khỏe tốt, không mắcbệnh truyền nhiễm;

+ Giáo viên mầm non phải cóbằng trung cấp sư phạm mầm non, đối với những người có bằng tốt nghiệp trung cấpsư phạm khác, phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm mầm non ít nhất là 30 ngày. Nhânviên y tế, kế toán có bằng trung cấp theo chuyên môn được giao;

+ Đối với nhóm trẻ, lớp mẫugiáo có trẻ dân tộc thiểu số, người nuôi dạy trẻ phải nói tiếng Việt và có khảnăng giao tiếp với trẻ bằng tiếng dân tộc;

+ Đối với những nơi khó khăn,nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được thành lập có thể chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻcủa các gia đình, người nuôi dạy trẻ phải được bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầmnon tối thiểu 3 tháng do cơ quan quản lý giáo dục địa phương tổ chức. Điều đóphải được ghi cụ thể trong hồ sơ xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụtheo hợp đồng lao động đó ký với Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc chủ đầu tư;

+ Thực hiện các nhiệm vụ nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch;xây dựng môi trường chăm sóc, giáo dục; tổ chức các hoạt động và chịu tráchnhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; quản lý và đánh giásự phát triển của trẻ em. Tham gia các hoạt động khác của trường. Bảo đảm antoàn cho trẻ em trong thời gian ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập tư thục;

+ Trau dồi đạo đức, giữ gìnphẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu, đối xử công bằng và tôn trọngnhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết,giúp đỡ đồng nghiệp;

+ Tuyên truyền phổ biến kiếnthức khoa học nuôi dạy cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình để thựchiện mục tiêu giáo dục;

+ Rèn luyện sức khỏe; họctập văn hóa; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;

+ Thực hiện các nghĩa vụ côngdân, các quy định của pháp luật, nhà trường và quyết định của Hiệu trưởng.

- Quyền hạn:

+ Được đảm bảo các điều kiệnđể thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

+ Được đào tạo nâng cao trìnhđộ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng lương, phụ cấp và các chế độkhác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ;

+ Được bảo vệ nhân phẩm, danhdự;

+ Được thực hiện cácquyền khác theo quy định của pháp luật;

+ Giáo viên, nhân viên đượchưởng chế độ tiền lương, tiền công, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cácquyền lợi khác theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động;

+ Giáo viên nhân viên trongnhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được đề nghị xéttặng các danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác do Nhà nước phong tặngtheo Luật Thi đua khen thưởng.

đ) Điều kiện tối thiểu vềcơ sở vật chất, trang thiết bị đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độclập tư thục phải đảm bảo các yêu cầu tối thiểu

+ Biển tên nhóm trẻ, lớp mẫugiáo độc lập tư thục được ghi bằng tiếng Việt, bao gồm những nội dung sau: tên nhómtrẻ hoặc lớp mẫu giáo, địa chỉ, số điện thoại, số quyết định theo quyết định chophép thành lập;

+ Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độclập tư thục không dột nát, được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, đảm bảo antoàn, thoáng, mát, đủ ánh sáng, sàn nhà láng xi măng hoặc lát gạch hay bằng gỗ,được vệ sinh sạch sẽ;

+ Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục có diện tích trung bình tối thiểu 1,5 m2 cho một trẻ;

+ Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độclập tư thục phải có hàng rào, cổng và chỗ chơi an toàn cho trẻ; phòng vệ sinhvới diện tích trung bình tối thiểu 0,4 m2 cho một trẻ, có đủ nước sạchcho trẻ dùng, thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ mầm non;

- Trang thiết bị tốithiểu cho một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

+ Đối với nhóm trẻ:

++ Có đủ giường nằm,chiếu, chăn, gối, màn; đồ dùng cá nhân cho trẻ như khăn mặt, ca, cốc uống nước;dụng cụ đựng nước uống và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ; có đủ bô, nước dùngcho trẻ hàng ngày;

++ Có đủ phương tiện, đồ dùng,đồ chơi và tài liệu cho hoạt động chơi và chơi - tập có chủ đích; giá để đồdùng, đồ chơi;

++ Có đồ dùng, tài liệu chogiáo viên: chương trình chăm sóc, giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo ban hành, bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ;sổ theo dõi trẻ; sổ kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ, sổ theo dõi tài sản của nhómtrẻ; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

+ Đối với lớp mẫu giáo:

++ Có bàn, ghế đúng quy cách,một bàn và hai ghế cho hai trẻ; có bàn, ghế và bảng cho giáo viên;

++ Có đủ đồ chơi, tàiliệu, đồ dùng cho hoạt động học có chủ đích;

++ Có đồ chơi và đồ dùng tựtạo bằng nguyên vật liệu địa phương; có kệ (giá) để đồ dùng, đồ chơi;

++ Có đồ dùng, tài liệu chogiáo viên gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ;sổ theo dõi trẻ; sổ kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ, sổ theo dõi tài sản của lớpmẫu giáo, tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ;

++ Đối với lớp bán trú:có giường nằm, chăn, gối, màn cho trẻ, đảm bảo đủ ấm về mùa đông, thoáng mát vềmùa hè;

+ Có đủ đồ dùng cá nhân chotrẻ: bát, thìa, ca, cốc, khăn mặt, bát, đồ dùng học tập;

+ Có đủ nước sạch để dùng,đủ nước chín cho trẻ uống hàng ngày;

- Các thiết bị, đồ dùng, đồchơi, tài liệu phải đảm bảo tính giáo dục, vệ sinh, an toàn, phù hợp với trẻ emmầm non; không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu của Chính phủ;

- Bếp ăn: vị trí bếp ăn đặtriêng, xa nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; đảm bảo an toàn cho trẻ và người sử dụng,được sắp xếp theo dây chuyền hoạt động một chiều, thực hiện vệ sinh thực phẩm.

- Căn cứ pháp lý của thủtục hành chính:

+ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hànhĐiều lệ trường Mầm non;

+ Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chếtổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

+ Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sungmột số điều của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hànhkèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo.