THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

___________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2103/BKH-TCCB ngày 29 tháng 3 năm 2006), Bộ Tài chính (công văn số 4653/BTC-TCCB ngày 7 tháng 4 năm 2006), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1919 /BGTVT-TCCB ngày 11 tháng 4 năm 2006) và Văn phòng Chính phủ (công văn số 1948/VPCP-TCCB ngày 13 tháng 4 năm 2006),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử các đồng chí có tên sau đây làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch:

1. Trương Văn Đoan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2. Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

3. Nguyễn Tiến Sâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

4. Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các đồng chí có tên tại Điều 1 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng