UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 183-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI CÁC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 377-70 VÀ TCVN 378-70

 CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việcnghiên cứu ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công, nôngnghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi cáctiêu chuẩn Nhà nước TCVN 377-70 và TCVN 378-70 theo các nội dung sau đây:

1.1.TCVN 377-70. Rượu Lúa mới.Yêu cầu kỹ thuật.

Chi tiêu I, bảng 2 của điều 1.2.

“ Hàm lượng etanola (độ rượu) ở15oC tính theo % thể tích”

Nay đổi lại là:

“ Hàm lượng etanola (độ rượu) ở20oC tính theo % thể tích”

1.2. TCVN 378-70. Rượu Lúa mới.Phương pháp thử.

Điều 2.2.1.3.

“Đổ một ít rượu thử ở 15oCvào ống đong, thả nhiệt kế và rượu kế vào, rót thêm rượu thử ở 15oCcho đầy vào ống đong. Khi rượu kế đứng yên, không chạm vào thành và đáy ốngđong, đọc nhiệt độ và độ rượu”.

Nay đổi lại là:

“Đổ một ít rượu thử ở 20oCvào ống đong, thả nhiệt kế và rượu kế vào, rót thêm rượu thử ở 20oCcho đầy vào ống đong. Khi rượu kế đứng yên, không chạm vào thành và đáy ốngđong, đọc nhiệt độ và độ rượu”.

Điều 2. Các điều sửa đổitrên đây chính thức áp dụng cho các ngành, các địa phương có liên quan và cóhiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 1978.

KT. CHỦ NHIỆM
ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc