BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 và Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đưng thủy nội địa ngày 17/6/2014;

Căn cứ Nghị định s 12/2017/N Đ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 29/6/2016 của Bộ Giao thông vn tải quy định về qun lý đường thy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 của Bộ Giao thông vận ti v việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tng thể giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hưng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định s 4360/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2015 của B Giao thông vn tải v việc phê duyệt điều chnh, b sung một s nội dung chi tiết Quy hoạch tổng thể giao thông vận ti đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BGTVT ngày 03/01/2017 của Bộ Giao thông vn tải phê duyệt Kế hoạch triển khai Hiệp định v tàu thuyền đi lại tại khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân Việt Nam - Trung Quốc;

Xét đề nghỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại văn bn s 2084/UBND-XD ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tnh Qung Ninh tại văn bn s 3832/UBND-GT2 ngày 01/7/2016 và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại các văn bản số 82/CĐTNĐ-QLHT ngày 17/01/2019;

Theo đ nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b đưng thủy nội địa quốc gia h Lai Châu, Vạn Tâm - Bắc Luân (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Cc Đường thủy nội đa Việt Nam có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện công tác qun lý, bo trì; qun lý nhàớc tại các cảng, bến thủy nội địa; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính vàc nội dung liên quan khác trong lĩnh vực đường thủy nội địa trên tuyến đưng thủy nội đa quốc gia tại Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp luật đảm bo thông suốt, liên tục an toàn và hiệu quả;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa đối với các tuyến đường thủy nội địa nêu trên;

- Cập nhập, bổ sung các tuyến trên vào danh mục tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định để phục vụ việc quản lý, khai thác và sử dụng;

- Hoàn chỉnh thủ tục cập nhập, bổ sung tuyến đường thy nội địa quốc gia Vạn Tâm - Bắc Luân vào quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Quảng Ninh, Lai Châu và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Qu
ng Ninh;
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

DANH MỤC

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 183/QĐ ngày 25/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải)

Stt

Tên đường thủy nộiđịa

Chiều dài tuyến (km)

Phạm vi

Cấp kỹ thuật

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Hồ Lai Châu (bao gồm đoạn luồng từ km 40+000 đến trung tâm huyện Mường Tè)

91

Chân đập thủy điện Lai Châu

Trung tâm huyện Mường Tè

III

2

Vạn Tâm - Bắc Luân

18

Vạn Tâm (đảo Vĩnh Thực)

Cửa sông Bắc Luân

I