ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 183/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUY ĐỘNG LAO ĐỘNG NGHĨA VỤXÃ HỘI CHỦ NGHĨA NĂM 1983

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Căn cứ Nghị định số 24/CP củaHội đồng Chính phủ ngày 02-02-1976 ban hành Bản Quy định về nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp tỉnh thành phố trong lĩnh vực quản lýkinh tế ;
Căn cứ quyđịnh tạm thời số 648/CT-UB ngày 03-6-1977 của Uỷ ban Nhân dân thành phố vềnghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ kế hoạch sử dụng ngày công nghĩa vụ của các quận, huyện, sở, ban, ngànhđã được duyệt.
Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Lao động thành phố :

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao Uỷ ban Nhândân quận huyện chịu trách nhiệm huy động sử dụng số ngày công nghĩa vụ lao độngxã hội chủ nghĩa để xây dựng các công trình công cộng của quận huyện và cáccông trình quốc phòng nếu có của năm 1983 (bản phân bố chỉ tiêu kèm theo quyếtđịnh này).

Điều 2.Các đơn vị quản lýcông trình chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức và sử dụng lao động trêncông trường chặt chẽ và có hiệu quả kinh tế (người đi lao động xã hội chủ nghĩaxây dựng công trình được hưởng chế độ nước uống 0,20đ/ ngày theo quy định số 64/QĐ-UB ngày 29-01-1981 của Uỷ ban Nhân dân thành phố); kịp thời kiến nghị cácngành có liên quan thực hiện tốt chỉ tiêu được giao, thực hiện đầy đủ các chếđộ chỉ tiêu được giao, thực hiện đầy đủ các chế độ về lao động nghĩa vụ đối vớicác đơn vị được huy động.

Điều 3. Các đồng chí ChánhVăn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Lao động, Tài chính, Lươngthực, Thương nghiệp, Chủ tịch các quận huyện và Thủ trưởng các cơ quan ban,ngành, sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn