UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183-UB/QĐ

Bến Tre, ngày 23 tháng 6 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜIVỀ THU THUỶ LỢI PHÍ

Chiếu Nghị định số 24-CP đề ngày 02 tháng 02 năm 1976 củaHội đồng Chánh phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhànước cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế;

Căn cứ Nghị quyết số 76-CP ngày 25/5/1977 của Hội đồng Chánhphủ cho thi hành bản “Điều lệ thu thuỷ lợi phí trong cả nước”;

Xét đề nghị của ông Trưởng Ty Thuỷ lợi kết hợp với tỉnh sảnxuất nông nghiệp của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Bản quy định tạm thời về thu thuỷlợi phí” thuộc hệ thống các công trình thuỷ lợi trong tỉnh.

Những quy định trước đây về thu thuỷ lợi phí thuộc hệ thốngcác công trình thuỷ lợi trong tỉnh, trái với bản quy định tạm thời này đều bãibỏ.

Điều 2. Giao cho các ông Trưởng Ty Thuỷ lợi, Trưởng Ty Tài chánh, Trưởng TyNông nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiệnđầy đủ nội dung trong bản quy định tạm thời thu thuỷ lợi phí đã ghi.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ty Thuỷ lợi, Trưởng Ty Tài chánh,Trưởng Ty Nông nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị, Trưởng Ty Lương thực dựavào nhiệm vụ chức năng được giao chiếu quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Q. CHỦ TỊCH
Lê Minh Đào