THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯTRÚ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật cư trú ngày 29 tháng11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ủy ban TW Mt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1832/QĐ-TTgngày 09 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định trách nhiệm và phân côngnhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật cư trú, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả,đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

b) Tổ chức tốt việc phổ biến Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ,công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tập huấn, bồidưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác đăng ký, quản lý cư trú;

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cácBộ, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về đăng ký, quản lý cư trú để phục vụ cho việc quản lý dân cư, hoạch định chính sách kinhtế - xã hội; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triểnkhai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về cư trú trongphạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung côngviệc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trongviệc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú;

b) Trong quá trình thực hiện phải bảođảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướngdẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảmtiến độ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến phápluật về cư trú

a) Tổ chức phổ biến Luật cư trú đãđược sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú vàcác văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hp, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, nhấtlà người trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú;

b) Biên soạn tài liệu phục vụ côngtác phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật cưtrú và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Phân công thực hiện

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với BộTư pháp biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú cho cánbộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân với nội dung rõ ràng,dễ hiểu, bảo đảm cho việc thực hiện Luật được thống nhất. Tổ chức hội nghịtriển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều củaLuật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành cho người làm công tác đăng ký quản Iý cư trú;

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉđạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trungương và địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiệnthông tin đại chúng;

- Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cáccấp có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtcư trú và các văn bản hướng dn thi hành; hướng dn, chỉ đạo các báo, tạp chí, các đơn vị làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, địa phương mình có kế hoạch mở cácđợt cao đim và thường xuyên để phổ biến sâu rộng pháp luật về cư trú;

d) Thời gian thực hiện: Năm 2013 vànăm 2014.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký, quản lý cư trú

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồidưỡng nghiệp vụ đăng ký, quản lý cư trú có nội dung phù hợp với đối tượng đượctập huấn;

b) Tchức tậphuấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và ngườitrực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú;

c) Phân công thực hiện

- Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyênsâu pháp luật về cư trú, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụnhân dân, yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà trong côngtác đăng ký, quản lý cư trú cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Tập trungvào đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công an các cấp; cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị trựctiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; lực lượng Côngan xã làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; cán bộ làmcông tác đăng ký, quản lý cư trú của Ủy ban nhân dân cấp xã và những người thamgia công tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại khu dân cư;

- Ủy ban nhân dân các cấp có tráchnhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký, quản lý cư trú cho cán bộlãnh đạo và người trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của địa phươngmình;

d) Thời gian thực hiện: Năm 2013, năm2014 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát, xây dựng các văn bản quyphạm pháp luật để thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

a) Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp vàcác Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật cư trú và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP theo thủ tụcrút gọn, trình Chính phủ tháng 12 năm 2013;

- Ban hành Thông tư quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật cư trú, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật cư trú và Nghị định thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật cư trú và Nghị định số 56/20 10/NĐ-CP ngày 24tháng 5 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s107/2007/NĐ-CP vào tháng 12 năm 2013;

- Ban hành Thông tư quy định vềbiểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú vào tháng 12năm 2013;

- Ban hành Thông tư quy định về trìnhtự đăng ký cư trú vào tháng 12 năm 2013;

b) Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú vào tháng 12 năm2013;

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy bannhân dân các cấp trong phạm vi trách nhiệm, quyn hạn củamình tiến hành kiểm tra, rà soát cácvăn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú đsửa đổi, bãibỏ hoặc kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú;

4. Bảo đảm điều kiện về cơ svật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động đăng ký,quản lý cư trú

a) Bộ Công an

- Kiện toàn tchứcbộ máy làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, tăng cường cán bộ có năng lực,trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cưtrú; chấn chỉnh tác phong làm việc, tiếp dân, kiên quyếtxử lý nghiêm những người có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sáchnhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; cải tiến phương pháp làmviệc, bảo đảm, đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng trìnhtự, thủ tục đăng ký thường trú; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tốcáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theoquy định của pháp luật;

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương tăng cường cán bộ có năng lực, phm cht đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lýcư trú ở cp xã; bảo đảm trình tự, thủ tục đăng ký thườngtrú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai,minh bạch theo đúng quy định của pháp luật vcư trú vàhướng dn của Bộ Công an. Giải quyết kịp thời kiến nghị,khiếu nại, tcáo của công dân liênquan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của phápluật; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức,viên chức làm công tác đăng ký, quản lý cư trú thuộc quyềnquản lý có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Kinh phí triển khai thi hành Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

a) Kinh phí triển khai thi hành Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú do ngân sách nhà nước bảo đảm theophân cấp quản lý ngân sách nhà nước;

b) Riêng năm 2013, các Bộ, ngành, Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí trong dựtoán ngân sách nhà nước được giao đầu năm để triển khaithực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Công an có tráchnhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốccác Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và báo cáoThủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ Tài chính, cơ quan tài chính địaphương có trách nhiệm tổng hp, trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm nguồn kinhphí để triển khai Kế hoạch này trêncơ sở dtoán kinh phí của các Bộ, ngành, địa phương.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉđạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảmchất lượng, hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai thựchiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú trongphạm vi quản lý của B, ngành, đaphương mình./.