ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1832/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH TÊN ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC THI NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

Căn cứ Nghị định số: 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 196/QĐ-UBND ngày 09/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí đề tài “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay”;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 57/TTr-SKHCN ngày 23/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay.

- Chủ nhiệm đề tài: Bà Nguyễn Thị Tuệ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn;

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn;

- Đề tài đã được nghiệm thu và đánh giá xếp loại: Khá.

Điều 2. Chủ nhiệm đề tài được đăng ký và sử dụng kết quả đã tạo ra của đề tài theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí