CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1833/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬPQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theoNghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳhọp thứ 10;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 311/TTr-CP ngày 29/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đốivới:

Bà Chen, Shih Chin Mei (Trần Thị Kim Muỗi), sinhngày 17/01/1972 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Kim Muỗi

Hiện trú tại: 1442/30C đường 3 tháng 2, phường2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang