THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1833/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2016- 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động củaTrung tâm dịch vụ việc làm;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạchtổng thể phát triểnkinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị đnh số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sựnghiệp công lập;

Xét đề nghị của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịchvụ việc làm giai đoạn 2016 - 2025 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) với các nội dungchủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM

1. Quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịchvụ việc làm theo hướng tăng cường tính tự chủ, gắn với sự phát triển của thịtrường lao động, phù hợp với xu thế hội nhập khu vực và thế giới.

2. Đổi mới theo hướng gắn kết cáchoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm hướng tới hình thành một hệ thốngTrung tâm dịch vụ việc làm thống nhất.

3. Kiện toàn hệ thống các Trung tâmdịch vụ việc làm nhằm tăng cường kết nối cung - cầu lao động, rút ngắn thờigian tìm việc của người lao động, thời gian tuyển dụng củangười sử dụng lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị,tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn, góp phầntăng trưng và giải quyết việc cho người lao động.

4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệthông tin để tăng cường kết nối giữa các Trung tâm dịch vụ việc làm; giữa Trungtâm dịch vụ việc làm với người lao động, người sử dụng lao động; giữa Trung tâmdịch vụ việc làm với các cơ quan nhà nước có liên quan.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạtđộng các Trung tâm dịch vụ việc làm trong cả nước, phân bố như sau: 24 Trung tâm ở vùng Trung du miền núi phíaBắc; 37 Trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng; 30 Trung tâmở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; 5 Trung tâm ở vùng Tây Nguyên; 14Trung tâm ở vùng Đông Nam Bộ; 21 Trung tâm ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Từ nay đến năm 2025, không tăng sốlượng các Trung tâm dịch vụ việc làm.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Hoạt động tư vấn:

- Năm 2020 có trên 2.000.000 lượt người được tư vấn trực tiếp;

- Năm 2025 có trên 2.500.000 lượtngười được tư vn trực tiếp.

b) Hoạt động giới thiệu việc làm vàcung ứng lao động:

- Năm 2020, 100% người lao động đếncác Trung tâm dịch vụ việc làm được tư vấn việc làm và học nghề, trong đó 70%số người lao động được giới thiệu tìmviệc làm có kết nối việc làm thành công; đồng thời đáp ứngđược 50% nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động;

- Năm 2025, 100% người lao động đếncác Trung tâm dịch vụ việc làm được tư vấn việc làm và học nghề, trong đó 75%số người lao động được giới thiệu tìm việc làm có kết nốiviệc làm thành công; đồng thời đáp ứng được 70% nhu cầu tuyển dụng lao động củangười sử dụng lao động.

c) Hoạt động thu thập, phân tích, dựbáo và phổ biến thông tin thị trường lao động:

- Năm 2020, 90% các Trung tâm dịch vụviệc làm tổ chức thu thập, xử lý, khai thác và phổ biến thông tin thị trườnglao động; xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - ngườitìm việc, được kết nối trong toàn hệ thống và dự báo thịtrường lao động của tnh, ca vùng;

- Năm 2025, 100% các Trung tâm dịchvụ việc làm tổ chức thu thập, xlý, khai thác và phổ biếnthông tin thị trường lao động; xây dựng cơ sdữ liệu việctìm người - người tìm việc, được kết nối trong toàn hệthống và dự báo thị trường lao động của tỉnh, của vùng và của ngành.

d) Tổ chức kết nối đào tạo, bồidưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng và năng lực tìm kiếm việclàm, chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định của pháp luật: Đến năm 2020 có khoảng 500.000 người và năm 2025 có khoảng700.000 người được hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn.

đ) Thực hiện chính sách bảo hiểm thấtnghiệp.

Từ năm 2020, 100% người lao động nộphồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn vềchính sách việc làm và học nghề; được hỗ trợ giới thiệuviệc làm; được hỗ trợ học nghề nếu có nhu cầu và được hưởng trợ cấp thất nghiệpnếu đủ điều kiện.

e) Tổ chức có hiệu quả việc hỗ trợngười lao động và người sử dụng lao động thực hiện các chương trình, dự án vềviệc làm, thtrường lao động theo quy định ca pháp luật.

g) Thực hiện việc tuyển chọn, giới thiệuvà quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại ViệtNam theo đúng quy định của pháp luật.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Về tổ chức hệ thống, quản lý

a) Kiện toàn hệ thống các Trung tâmdịch vụ việc làm để chia sẻ thông tin, tăng cường kết nối cung - cầu lao độngbảo đảm hỗ trợ tt nht ngưi lao động và người sử dụng lao động, tăng cơhội việc làm cho người lao động trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.

b) Hoàn thiện các quy định pháp luậtvề Trung tâm dịch vụ việc làm; các chính sách về tuyển dụng, sử dụng và điều kiện làm việc cho đội ngũ nhân lực làm công tác dịch vụviệc làm.

c) Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủcủa các Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật; ngân sách nhànước chi trả cho một số hoạt động dịch vụ việc làm không có thu theo quy định; sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để tchức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

2. Về đầu tư và huy động vốn

Nhà nước đầu tư có trọng điểm cácTrung tâm dịch vụ việc làm; ưu tiên các tỉnh nghèo khôngtự cân đối ngân sách; đồng thời huy động từ các nguồn thu khác để thực hiện đầu tư tập trung, đồng bộ đối với các Trung tâm dịch vụviệc m theo quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động vàtừng bước hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường laođộng.

3. Về nâng cao ng lực đội ngũ nhân lực làmcông tác dịch vụ việc làm

a) Bồi dưngnâng cao năng lực đội ngũ nhân lực làm công tác dịch vụ việc làm nhằm đáp ứngyêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và hội nhập khu vực, thế giới.

b) Chuẩn hóa đội ngũ nhân lực làmcông tác dịch vụ việc làm thông qua việc thi để được cấp chng chkỹ năng nghề quốc gia.

4. Về gắn kết giữa các Trung tâm dịch vụ việc làm, người lao động,người sử dụng lao động và các cơ sđào tạo

a) Đẩy mạnh ứngdụng công nghệ thông tin bo đảm sự gắn kết giữa Trung tâmdịch vụ việc làm, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo thông qua việc thuê doanhnghiệp công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ.

b) Đa dạng hóa các hình thức, phươngpháp và tăng cường chia sẻ thông tin thị trường lao động nhằm đáp ứng nhu cầutuyển lao động, tìm kiếm việc làm, dự báo và đào tạo nguồn nhân lực của thịtrường lao động.

5. Về hợp tác quốc tế

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm vàtranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các quốc gia trong Hiệp hội dịch vụ việc làmcông thế giới mà Việt Nam là một thành viên; đẩy mạnh hợp tác với các tổ chứcquốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tchứchoạt động dịch vụ việc làm nước ngoài để nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụviệc làm, xây dựng một số Trung tâm dịch vụ việc làm phù hợp với tiêu chuẩnquốc tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Quy hoạch

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội:

a) Chủ trì, phốihợp vi các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiệnQuy hoạch;

b) Nghiên cứu, sửa đổi; đề xuất cấpcó thẩm quyền sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao chấtlượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm;

c) Nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án về dịch vụ việc làm;

d) Giám sát, đánh giá, điều tra, khảosát, xây dựng cơ sở dữ liệu, sơ kết, tổng kết việc thựchiện đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính:

Tổng hợp, bố trí vốn, kinh phí đểthực hiện Quy hoạch theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhànước.

3. Các Bộ, ngành liên quan khác theochức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy hoạch này.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo, triển khai các nội dung,giải pháp thực hiện Quy hoạch trên địa bàn tỉnh, thành phố;

b) Quyết định các biện pháp hỗ trợ,tạo điều kiện cụ thể để Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn nâng cao chấtlượng, hiệu quả hoạt động và tính kết nối với Trung tâm dịch vụ việc làm tạicác địa phương khác;

c) Kiến nghị các biện pháp, giải phápnâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ việc làm để Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, KTN, TH, PL; Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ
TƯỚNGVũ Đức Đam