BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------------
Số: 1834/QĐ-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thanh tra công tác in sao đề thi,
coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011
----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;
Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 2. Uỷ quyền cho 63 đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường dự bị đại học thành lập Đoàn thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011, để thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1. Thời gian, địa điểm và số lượng cán bộ, giảng viên được cử theo sự điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo).
Đoàn thanh tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường dự bị đại học, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Đoàn thanh tra có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng ;
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTr.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Nghĩa