ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1834/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH TÊN DỰ ÁN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN TỪ TỈNH ĐẾN CÁC HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

Căn cứ Nghị định số: 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý các Chương trình, Đề tài, Dự án nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 2966/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí dự án “Ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến các huyện”;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 56/TTr- SKHCN ngày 23/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến các huyện.

- Chủ nhiệm dự án: Ông Nông Văn Niệp, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn;

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn;

- Dự án đã được nghiệm thu và đánh giá xếp loại: Đạt yêu cầu.

Điều 2. Chủ nhiệm dự án được đăng ký và sử dụng kết quả đã tạo ra của dự án theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí