UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1834/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾTỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VỚI CÁNHÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân nhân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnhvới cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủtrưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố Huế; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠITRỰC TUYẾN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH VỚI CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC,DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Hoạt động đối thoại trực tuyến trên môitrường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàntỉnh nhằm giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như nhân dân hiểu rõ hơn, tiếpcận các chủ trương, chính sách của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với doanh nghiệp;đồng thời giúp Lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình thực tế, tâm tư, nguyện vọng củacác cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để có những điều chỉnh kịp thời trong quátrình lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuấtkinh doanh trên địa bàn.

2. Thông qua đối thoại trực tuyến trên môitrường mạng, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhànước.

3. Tạo lập cơ sở hạ tầng, thực hiện nền hànhchính điện tử trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng

1. Đối tượng hỏi: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệphoạt động trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng trả lời: lãnh đạo UBND tỉnh, lãnhđạo các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã,thành phố Huế.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hình thức đối thoại trực tuyến

Hoạt động đối thoại trực tuyến trên môi trườngmạng giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhvới mục tiêu “Trao đổi và tháo gỡ” là hoạt động thường xuyên, liên tục,được thực hiện dưới các hình thức sau:

1. Hàng ngày, tiếp nhận và trả lời những kiếnnghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến chuyên mục “Traođổi và tháo gỡ” - diễn đàn đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với cộngđồng doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế(www.thuathienhue.gov.vn).

2. Định kỳ 02 tháng/lần tổ chức đối thoại trực tuyếntrên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế.

3. Ngoài các buổi đối thoại trực tuyến định kỳ,tùy theo nhu cầu và khối lượng công việc, UBND tỉnh quyết định tổ chức các buổiđối thoại trực tuyến khác khi cần thiết.

Điều 4. Ban Điều hành đối thoại trực tuyến

1. Chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ”- diễnđàn đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồngdoanh nghiệp hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Ban Điều hành đối thoạitrực tuyến (sau đây gọi tắt là Ban Điều hành). Việc thành lập Ban Điều hànhdo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Cơ cấu Ban Điều hành gồm: Trưởng ban là lãnhđạo UBND tỉnh, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên (gồm: lãnh đạo Văn phòng UBNDtỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệptỉnh; lãnh đạo Ban Quan lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và lãnh đạo Đài Phátthanh Truyền hình tỉnh).

Điều 5. Chủ trì đối thoại

Căn cứ vào chủ đề đối thoại, Ban Điều hành đềxuất Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi lĩnh vực chủ trìbuổi đối thoại; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Căn cứ vào nội dung đối thoại, chủ trì buổi đốithoại sẽ triệu tập lãnh đạo các ngành, địa phương tham gia đối thoại.

Điều 6. Tổ chuyên viên giúp việc

Tùy vào chủ đề đối thoại, Trưởng Ban Điều hànhthành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Điều hành.

Tổ trưởng: là lãnh đạo của sở chuyên ngành liênquan đến chủ đề đối thoại.

Thành viên: là chuyên viên của các sở, ban,ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế liên quan đếnchủ đề đối thoại.

Điều 7. Các đơn vị tham gia đối thoại đểgiải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gồm:các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phốHuế.

Điều 8. Lĩnh vực trả lời, đối thoại của cáccơ quan, đơn vị

1. Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBNDcác huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị liên quan có trách nhiệm trả lờinhững vướng mắc, khó khăn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với những vấnđề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBNDcác huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm cử cán bộ có đủ trình độ, nănglực, phẩm chất và kinh nghiệm tham gia đối thoại về những vấn đề mà cá nhân, tổchức, doanh nghiệp gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanhvà đầu tư.

3. Cán bộ tham gia đối thoại trực tuyến trên môitrường mạng phải là người được giao thẩm quyền thay mặt cơ quan của mình thamgia ý kiến, chịu trách nhiệm để trực tiếp quyết định việc giải quyết nhữngvướng mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

4. Lãnh đạo các sở, ban, ngành trực thuộc UBNDtỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm thông quanội dụng các câu trả lời trước khi công bố trên Cổng thông tin điện tử ThừaThiên Huế.

Điều 9. Chế độ làm việc

1. Thời gian trả lời những vướng mắc, kiến nghịcủa các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến các đơn vị có liên quan là 05ngày làm việc (kể từ ngày nhận được câu hỏi do Ban Điều hành chuyển đến).

2. Định kỳ 6 tháng, Ban Điều hành họp sơ kếthoạt động và đề ra phương hướng thời gian tiếp theo. Ngoài các buổi họp địnhkỳ, Trưởng Ban Điều hành có thể tổ chức các buổi họp đột xuất theo yêu cầu côngviệc hoặc theo đề nghị của các thành viên.

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vịcó liên quan

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Là cơ quan thường trực của Ban Điều hành đốithoại; là đầu mối tham mưu tổ chức, điều hành chung mọi hoạt động đối thoạitrực tuyến; xây dựng kế hoạch, chủ đề đối thoại hàng năm theo chỉ đạo của Chủtịch UBND tỉnh và Ban Điều hành.

b) Điều phối các câu hỏi tiếp nhận đến cơ quancó chức năng để nghiên cứu trả lời.

c) Xây dựng kịch bản thông qua Ban Điều hành tốithiểu 5 ngày trước khi thực hiện đối thoại.

d) Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật - công nghệ phục vụhoạt động đối thoại thông suốt, ổn định và an toàn.

đ) Định kỳ 02 tháng/lần tham mưu Ban Điều hànhtổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (khoảngngày 25-30 của tháng tổ chức đối thoại).

e) Lập kinh phí cho hoạt động đối thoại theo quyđịnh.

2. Trách nhiệm Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hoạt động đốithoại theo quy định.

3. Trách nhiệm các sở, ban, ngành trực thuộcUBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

a) Tổ chức giải đáp những vướng mắc, kiến nghịdo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi đến theo sự điều phối của Trưởng BanĐiều hành.

b) Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trảlời và thời gian trả lời những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanhnghiệp.

c) Báo cáo Ban Điều hành những vấn đề phátsinh, những vướng mắc, kiến nghị khó trả lời, cần có sự phối hợp của nhiều cơquan hoặc những vướng mắc, kiến nghị phải xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhândân tỉnh trước khi trả lời.

d) Cử cán bộ tham gia vào tổ chuyên viên giúpviệc cho Ban Điều hành khi được Ban Điều hành huy động.

4. Trách nhiệm của Đài Phát thanh Truyền hìnhtỉnh (TRT).

Tổ chức ghi hình các buổi đối thoại và phát trênsóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủtrì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thành lập BanĐiều hành đối thoại trực tuyến.

Điều 12. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phâncông cán bộ tổ chức thực hiện tốt các nội dung quy chế này.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện Quychế này, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị tham gia kịp thời báocáo, đề xuất gửi Ban Điều hành (Thường trực là Văn phòng UBND tỉnh) để kịp thờitổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quychế cho phù hợp./.