BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1835/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 173/2012/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BỘTÀI CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 66/2006/TT-BTC NGÀY 17/7/2006 CỦA BỘ TÀICHÍNH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ CÁC SÁNG LẬP VIÊN HỢP TÁC XÃ CHUẨN BỊTHÀNH LẬP, CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA HỢP TÁC XÃ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụTài chính - Hành chính sự nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Đính chính Khoản 1,Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 củaBộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xãchuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số173/2012/TT-BTC :

Đã in: "Khoản 3 Mục II được sửađổi, bổ sung như sau".

Nay sửa lại là: "Điểm a, điểmc Khoản 3 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau".

2. Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số173/2012/TT-BTC :

Đã in: "Khoản 2 Mục III đượcsửa đổi, bổ sung như sau".

Nay sửa lại là: "Điểm a Khoản2 Mục III được sửa đổi, bổ sung như sau".

3. Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số173/2012/TT-BTC

Đã in: "Khoản 2 Mục IV đượcsửa đổi như sau".

Nay sửa lại là: "Gạch đầu dòngthứ nhất Khoản 2 Mục IV được sửa đổi như sau".

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tưsố 173/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tàichính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đàotạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tàichính - Hành chính sự nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơnvị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi