BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp quản lý trong hoạt động khuyến nông

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn

Căn cứ nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/04/2005 của Chính Phủ về công tác khuyến nông, khuyến ngư

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại công văn số 284/CV- HCTC ngày 18/06/2007 về việc điều chỉnh các mô hình khuyến nông năm 2007.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn các tỉnh, thành phố quyết định việc điều chỉnh, thay đổi các mô hình khuyến nông thực hiện trên địa bàn tỉnh, bao gồm: địa điểm triển khai, quy mô thực hiện, chủng loại giống, vật tư kỹ thuật.

Việc điều chỉnh, thay đổi phải đảm bảo nguyên tắc:

Thực hiện đúng định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn của Bộ

Không vượt quá tổng kinh phí đã được phân bổ và không thay đổi nội dung chi tiết các mô hình (đã được Bộ phê duyệt).

Thực hiện theo đúng quy định hiện hành về tài chính, định mức kinh tế kỹ thuật các chương trình Khuyến nông đã được Bộ ban hành và tuân thủ quy trình kỹ thuật.

Điều 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi , Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải có thông báo bằng văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn (Trung tâm Khuyến Nông Quốc Gia).

Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Quốc Gia, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng