UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1998

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét Biên bản Hội đồng Tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp thành phố và Ủy ban Nhân dân các huyện ngày 21/10/1998 và Tờ trình số 10/TT-LS ngày 21/10/1998 của Liên Sở Tài chính - Vật giá, Cục thuế và giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1998 là 1.800 đổng/kg (một ngàn tám trăm đồng/một kg).

Điều 2. Cục Thuế Nhà nước thành phố Hải Phòng có nhiệm vụ hướng dẫn và kiểm tra thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục Trưởng cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách