UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/1999/QĐ .UB

Lào Cai, ngày 04 tháng 8 năm 1999

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânUỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư số 94/1998/TT-BTCngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, côngchức nhà nước đi công tác trong nước;

Căn cứ vào kết luận của Thường trựcTỉnh ủy tại thông báo số 356/TB-TU ngày 21/7/1999,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Nay điềuchỉnh chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác trong tỉnh cókhoảng cách tính từ trụ sở cơ quan đến nơi công tác từ 15 km trở lên được hưởngphụ cấp lưu trú la 40.000đ/ngày.

- Mức phụ cấp lưu trú này được ápdụng thanh toán cho những ngày đi công tác của cán bộ, công chức kể từ01/9/1999.

- Các cơ quan, đơn vị thanh toáncông tác phí trong phạm vi nguồn kinh phí kế hoạch năm 1999 đã được duyệt, UBNDtỉnh không điều chỉnh kế hoạch chi ngân sách năm 1999.

Điều 2. Các ôngChánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính Vật giá, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giámđốc các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn căn cứ quyết định thi hành.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng