ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 184/2005/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 12 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/V TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG ĐANG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, THCN VÀ DẠY NGHỀ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập và Thông tư liên tịch số 126/1998/TTLT /BTC-BGDĐT ngày 09/9/1998 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học;

- Theo đề nghị của liên ngành: Ban Dân tộc tỉnh - Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Nội vụ (tại công văn số 185/BDT ngày 12/8/2005 của Ban Dân tộc tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH

Điều l: Thực hiện trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề như sau:

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội:

a. Học sinh là dân tộc ít người đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề công lập hệ chính quy, tập trung;

b. Học sinh đang học ở các trường dự bị đại học;

c. Học sinh được UBND tỉnh cử tuyển đi học (và hiện đang học) ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề theo chế độ cử tuyển (kể cả là người dân tộc ít người và người Kinh).

2. Mức trợ cấp xã hội:

a. Mức trợ cấp xã hội là 100.000 đồng/tháng/học sinh. Hưởng 10 tháng/ năm học.

b. Nếu học ở các trường ngoài tỉnh Lâm Đồng, các đối tượng nêu trên được trợ cấp tiền tàu xe mỗi năm 2 lần vào dịp nghỉ hè và Tết Nguyên đán (cả đi và về). Tiền vé chi theo giá phương tiện giao thông thông thường của Nhà nước, từ trường về tới địa phương nơi gia đình đang sinh sống.

(Ngoài chế độ trợ cấp xã hội nêu trên của UBND tỉnh, học sinh được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định chung của Trung ương).

Điều 2: Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm tổng hợp danh sách học sinh được hưởng trợ cấp và quản lý, tổ chức cấp phát trực tiếp tiền trợ cấp cho các đối tượng nêu trên.

Hàng năm, Sở Tài chính cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh và cấp phát khoản kinh phí này cho Ban Dân tộc tỉnh.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ theo dõi, quản lý quá trình học tập của học sinh và có biện pháp bố trí công tác cho học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường.

Điều 3: Chế độ trợ cấp nêu trên được thực hiện từ 01/01/2006.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./-

T.M UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Thu