ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định thu phí qua cầu treo Phố Ràng, Việt Tiến,

Bắc Cuông thuộc huyện Bảo Yên

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Cân cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/1997 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa II - kỳ họp thứ 6 và Công văn số 48/CV-HĐND ngày 27/8/1997 của Thường trực HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của UBND huyện Bảo Yên tại Tờ trình số 666/TT-UB ngày 18/7/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu phí qua cầu treo Phố Ràng, Việt Tiến, Bắc Cuông thuộc huyện Bảo Yên như sau:

a) Mức thu:

- Ô tô con (6 chỗ ngồi chở xuống): 5.000 đ/lượt.

- Xe trâu, xe bò: 4.000 đ/lượt.

- Xe máy: 1.000 đ/lượt.

- Xe đạp và ngựa: 500đ/lượt.

(người đi bộ miễn không thu tiền)

b) Cơ quan thu: UBND xã, thị trấn.

c) Chứng từ thu: Cục thuế phát hành.

d) Quản lý và sử dụng: Nộp ngân sách 100%, ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính cùng với Cục thuế và UBND huyện Bảo Yên hướng dẫn, tổ chức quản lý và thu phí theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng