ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 98/TTr-SKHĐT ngày 08/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Các CQCM thuộc UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các KCN;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC Lam.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (04 TTHC)

STT

Mã TTHC

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết
(Ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(VNĐ)
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BAN HÀNH MỚI (01 TTHC)

1

BKH-BTN-272069

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại

- Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu: 90 ngày

- Đối với dự án nhóm A: 40 ngày;

- Đối với dự án nhóm B: 30 ngày;

- Đối với dự án nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, dự án khác: 20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ;

- Nghị định số 132/2018/NĐ- CP.

TTHC được ban hành mới tại Quyết định số 1753/QĐ- BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (03 TTHC)

1

BKH- BTN-271871

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

- Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu: 90 ngày;

- Đối với dự án nhóm A: 40 ngày;

- Đối với dự án nhóm B: 30 ngày;

- Đối với dự án nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật chương trình, dự án khác: 20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Nghị định số 16/2016/NĐ- CP;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ;

- Nghị định số 132/2018/NĐ- CP .

TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1753/QĐ- BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

BKH-BTN-271876

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ;

- Nghị định số 132/2018/NĐ- CP .

TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1753/QĐ- BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

BKH-BTN-271877

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Không

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ;

- Nghị định số 132/2018/NĐ- CP .

TTHC được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1753/QĐ- BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ (03 TTHC)

Số TT

Mã TTHC

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

BKH- BTN-271865

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT .

TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

BKH- BTN-271866

Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT .

TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

BKH-BTN-271875

Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT .

TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư