UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂMKỲ ĐẦU (2011-2015) CỦA THỊ XÃ TỪ SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điềuchỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ vềquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu(2011-2015) tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của: UBND thị xã Từ Sơn tại Tờ trìnhsố 15/TTr-UBND ngày 26/3/2013; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10/TTr-TNMT ngày 10/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)của thị xã Từ Sơn, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụngđất đến năm 2020:

1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp trên phân bổ (ha)

Địa phương xác định (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

6.133,23

100,00

6.133,23

100,00

6.133,23

100,00

1

Đất nông nghiệp

3.113,84

50,77

1.612,16

344,61

1.956,77

31,90

Trong đó:

1.1

Đất lúa nước

2.863,90

46,69

1.893,38

0,00

1.893,38

30,87

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

2.863,90

46,69

1.893,38

0,00

1.893,38

30,87

1.2

Đất trồng cây lâu năm

32,26

0,53

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Đất rừng sản xuất

1,34

0,02

1,34

0,00

1,34

0,02

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

211,25

3,44

62,05

0,00

62,05

1,01

2

Đất phi nông nghiệp

2.998,57

48,89

4.521,07

-344,61

4.176,46

68,10

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

41,08

0,67

45,18

0,00

45,18

0,74

2.2

Đất quốc phòng

3,82

0,06

28,82

0,00

28,82

0,47

2.3

Đất an ninh

0,57

0,01

17,37

0,00

17,37

0,28

2.4

Đất khu, cụm công nghiệp

487,99

7,96

1.038,99

0,00

1.038,99

16,94

Đất xây dựng khu công nghiệp

292,00

4,76

670,00

0,00

670,00

10,92

Đất xây dựng cụm công nghiệp

195,99

3,20

368,99

0,00

368,99

6,02

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

124,89

2,04

323,69

-138,12

185,57

3,03

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

19,61

0,32

24,61

0,00

24,61

0,40

2.7

Đất di tích danh thắng

21,62

0,35

37,42

0,00

37,42

0,61

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

2,72

0,04

29,72

0,00

29,72

0,48

2.9

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

24,03

0,39

24,23

0,00

24,23

0,40

2.10

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

59,15

0,96

79,15

0,00

79,15

1,29

2.11

Đất có mặt nước chuyên dùng

174,31

2,84

24,23

0,00

24,23

0,40

2.12

Đất phát triển hạ tầng

1.277,06

20,82

1.698,26

-139,58

1.558,68

25,41

Trong đó:

Đất cơ sở văn hoá

66,40

1,08

68,90

0,00

68,90

1,12

Đất cơ sở y tế

17,35

0,28

18,85

0,00

18,85

0,31

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

151,09

2,46

191,09

0,00

191,09

3,12

Đất cơ sở thể dục - thể thao

11,42

0,19

81,42

0,00

81,42

1,33

2.13

Đất ở tại đô thị

390,34

6,36

556,34

0,00

556,34

9,07

2.14

Đất ở tại nông thôn

363,6

5,93

522,3

0,00

522,3

8,52

3

Đất chưa sử dụng

20,82

0,34

-

0,00

0,00

0,00

1.2. Diện tích chuyển mục đích sửdụng đất:

Đơn vị tính:ha

STT

Loại đất

Cả thời kỳ

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

1.172,65

648,30

524,35

Trong đó:

1

Đất lúa nước

DLN/PNN

988,46

550,94

437,52

2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

32,26

4,68

27,58

3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

149,20

90,00

59,20

4

Đất nông nghiệp còn lại

NCL/PNN

2,73

2,68

0,05

1.3. Diện tíchđất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Cả thời kỳ

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

Đất nông nghiệp

NNP

6,58

6,58

-

Trong đó:

1.1

Đất lúa nước

DLN

6,58

6,58

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

14,24

8,43

5,81

Trong đó:

2.1

Đất ở tại đô thị

ODT

0,30

0,30

-

2.2

Đất khu, cụm công nghiệp

SKK

0,66

0,66

-

2.3

Đất phát triển hạ tầng

DHT

13,28

7,47

5,81

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyểnđổi mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm2020 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)của thị xã Từ Sơn.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳđầu (2011-2015) của thị xã Từ Sơn, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Diện tích năm hiện trạng

Diện tích theo năm (ha)

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng diện tích tự nhiên

6.133,23

6.133,23

6.133,23

6.133,23

6.133,23

6.133,23

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

3.113,84

2.985,40

2.927,70

2.846,01

2.677,74

2.481,12

Trong đó:

1.1

Đất lúa nước

DLN

2.863,90

2.749,50

2.698,61

2.629,17

2.481,20

2.330,90

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2.863,90

2.749,50

2.698,61

2.629,17

2.481,20

2.330,90

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

32,26

31,36

30,43

28,79

28,79

27,58

1.3

Đất rừng sản xuất

RSX

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

211,25

199,22

193,62

184,26

165,07

121,25

1.5

Đất nông nghiệp còn lại

NKH

5,09

3,98

3,70

2,45

1,34

0,05

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

2.998,57

3.129,00

3.186,70

3.275,22

3.447,80

3.646,30

Trong đó:

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

41,08

41,08

42,69

44,60

44,31

44,08

2.2

Đất quốc phòng

CQP

3,82

3,82

3,82

3,82

3,82

24,82

2.3

Đất an ninh

CAN

0,57

0,55

0,75

2,05

2,05

16,36

2.4

Đất khu, cụm công nghiệp

SKK

487,99

584,00

607,00

632,00

901,56

831,99

Trong đó: Đất khu công nghiệp

292,00

292,00

292,00

365,81

496,00

496,00

Đất xây dựng cụm công nghiệp

195,99

292,00

315,00

266,19

405,56

335,99

2.5

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

124,89

125,24

125,88

129,90

747,49

139,49

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

19,61

19,61

20,41

21,31

-

22,76

2.7

Đất phát triển hạ tầng

CCC

1.277,06

1.300,45

1.327,86

1.358,29

1.392,94

1.426,39

2.7.1

Đất giao thông

DGT

721,69

746,22

753,99

765,24

779,23

790,23

2.7.2

Đất thuỷ lợi

DTL

301,15

301,03

301,03

302,79

305,93

310,26

2.7.3

Đất công trình năng lượng

DNL

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

1,83

2.7.4

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,30

0,30

2.7.5

Đất cơ sở văn hoá

DVH

66,40

65,44

65,67

66,15

66,58

67,36

2.7.6

Đất cơ sở y tế

DYT

17,35

17,24

17,24

17,73

18,35

18,35

2.7.7

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

151,09

151,14

153,35

158,97

163,12

174,87

2.7.8

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

11,42

11,42

14,72

22,85

34,33

38,42

2.7.9

Đất chợ

DCH

5,83

5,83

6,73

9,43

10,27

11,67

2.8

Đất di tích, danh lam thắng cảnh

LDT

21,62

21,62

21,62

28,53

28,83

31,62

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

RAC

2,72

2,72

2,84

14,23

19,73

19,73

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

24,03

24,03

24,03

24,03

24,23

24,23

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

59,15

59,15

59,15

59,13

59,13

72,75

2.12

Đất sông suối và MN chuyên dùng

SMN

174,31

168,61

156,39

125,46

106,95

74,11

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

363,60

366,50

375,04

383,04

393,14

405,05

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

390,34

403,84

411,44

441,05

463,33

506,34

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

CSD

20,82

18,83

18,83

12,00

7,69

5,81

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích SD

Phân theo năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

648,30

128,44

57,70

95,07

170,47

196,62

Trong đó:

1.1

Đất lúa nước

DLN/PNN

550,94

114,40

50,89

84,07

151,28

150,30

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

4,68

0,90

0,93

1,64

-

1,21

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

90,00

12,03

5,60

9,36

19,19

43,82

1.4

Đất nông nghiệp còn lại

NCL/PNN

2,68

1,11

0,28

-

-

1,29

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích đất chưa SD đưa vào SD

Phân theo năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

NNP

6,58

-

-

6,38

0,20

-

Trong đó:

1.1

Đất lúa nước

DLN

6,58

-

-

6,38

0,20

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,43

1,99

-

0,45

4,11

1,88

Trong đó:

2.1

Đất ở tại đô thị

ODT

0,30

-

-

-

0,30

-

2.2

Đất khu, cụm công nghiệp

CSK

0,66

-

-

-

-

0,66

2.3

Đất phát triển hạ tầng

DHT

7,47

1,99

-

0,45

3,81

1,22

Điều 3. Căn cứ vào Quyết định này, UBND thịxã Từ Sơn có trách nhiệm:

1. Công bố rộng rãi phương án quy hoạch sử dụng đấtđược cấp có thẩm quyền xét duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, kếthợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quyđịnh của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệmôi trường và phát triển bền vững; ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạmLuật Đất đai.

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực trong thị xã có sử dụng đất chothống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đó được UBND tỉnh phê duyệt;việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thốngnhất chặt chẽ từ thị xã đến các xã, phường; có giải pháp cụ thể để huy động vốnvà các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã.

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng thẩm quyền;đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sửdụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêmcác trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đãđược giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

5. Có chính sách và biện pháp đầu tư thâm canh,tăng vụ, tăng năng suất cây trồng và chuyển đổi cây trồng hợp lý.

6. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, quantâm giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt ưu tiên đối với những vùngphải chuyển đổi nhiều đất nông nghiệp sang đất công nghiệp và xây dựng cơ sở hạtầng.

7. Về chính sách tài chính đất đai: đa dạng hóa cáchình thức như hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết, đầu tư theo hình thứcHợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - chuyểngiao - kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tăng cường cácnguồn thu từ đất, đặc biệt là dành quỹ đất thích hợp cho đấu giá để tạo vốn xâydựng cơ sở hạ tầng và phục vụ cho công tác quản lý đất đai, đầu tư đồng bộ kếthợp với bố trí các điểm dân cư tập trung.

8. Định kỳ hàng năm, UBND thị xã Từ Sơn báo cáo kếtquả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợpbáo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã TừSơn, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh