ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 184/QĐTC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ LuậtGiao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tưsố 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổchức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ;

Căn cứ Quy chếphối hợp số 61/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24/01/2014 của Bộ Giao thông vận tải và Ủyban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động củaTrạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Sóc Trăng là Trạm liênngành, hoạt động theo quy chế phối hợp liên ngành, được sử dụng con dấu và tàikhoản của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quy định tổ chức hoạtđộng, quản lý và sử dụng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnhSóc Trăng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Công antỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, KT, VX, XD, NC, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

QUY CHẾ

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRẠM KIỂM TRA TẢITRỌNG XE LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 184/QĐTC-CTUBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyêntắc quản lý hoạt động

1. Trạm thực hiệnviệc kiểm soát tải trọng xe trên các quốc lộ và đường bộ địa phương thuộc địabàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Trạm hoạt độngtheo kế hoạch kiểm soát tải trọng xe do Sở Giao thông vận tải phê duyệt.

3. Trạm thực hiệnviệc quản lý, bảo quản tài sản theo đúng quy định pháp luật và quy định của BộGiao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về các chế độ đăng ký, đăngkiểm, thống kê, kiểm kê, vận hành bảo trì và báo cáo hoạt động thường xuyên củaTrạm.

4. Việc sử dụng bộcân lưu động phải bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả trong công tác kiểm tra,xử lý các hành vi vi phạm về quá tải nhằm góp phần thiết thực vào công tác bảođảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Cơ cấulực lượng trực tiếp vận hành tại Trạm

1. Lực lượng quảnlý, điều hành Trạm là 5 người, gồm:

a) Trạm trưởng:Lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải;

b) 01 Phó Trạmtrưởng: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ.

c) 03 cán bộ Thanhtra Sở Giao thông vận tải.

2. Lực lượng phốihợp kiểm tra, xử lý vi phạm là 18 người, chia làm 03 ca hoạt động 24/24 giờ,mỗi ca gồm:

a) Thanh tra SởGiao thông vận tải: 02 người (và 01 người thay thế);

b) Cảnh sát giaothông đường bộ: 02 người (và 01 người thay thế);

c) Bộ chỉ huy quânsự tỉnh: 01 người (và 01 người thay thế);

3. Lực lượng thựchiện nhiệm vụ quản lý, điều hành tại Trạm hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

4. Lực lượng phốihợp kiểm tra, xử lý vi phạm được bố trí thành các ca công tác gồm ca trưởng, caphó và các nhân viên. Trong đó, ca trưởng là Thanh Tra Sở Giao thông vận tải;ca phó là Cảnh sát giao thông đường bộ.

Điều 3. Nhiệm vụcủa lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Trạm

1. Lực lượng quảnlý, điều hành Trạm:

a) Trạm trưởng: Tổchức, điều hành, phụ trách chung hoạt động của Trạm trong suốt thời gian thựchiện kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cho Phó Trạm trưởng, Ca trưởng và cán bộ củaTrạm. Đề xuất, tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra tải trọng xe, thực hiện cácchế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết theo quy định.

b) Phó Trạmtrưởng: Giúp Trạm trưởng chỉ đạo các Ca trưởng triển khai thực hiện kế hoạch,quản lý hoạt động của Trạm và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân côngcủa Trạm trưởng.

c) Cán bộ Thanhtra Sở Giao thông vận tải: Thực hiện công tác tổng hợp, tài chính và lái xe,quản lý, sử dụng bộ cân của Trạm.

2. Lực lượng kiểm tra,phối hợp xử lý vi phạm:

a) Ca trưởng cacông tác: Chịu trách nhiệm chỉ huy, điều hành hoạt động trong một ca công táctheo kế hoạch đã được phê duyệt, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ trong calàm việc báo cáo Trạm trưởng để theo dõi, chỉ đạo, lập sổ kiểm tra, nhật ký thốngkê, bàn giao ca sau liền kề để tiếp tục công việc. Thực hiện các nhiệm vụ đượctheo sự phân công của Trạm trưởng hoặc Phó Trạm trưởng khi được ủy quyền củaTrạm trưởng.

b) Ca phó ca côngtác: Giúp Ca trưởng trong việc điều hành hoạt động của ca công tác theo kếhoạch và thực hiện nhiệm vụ khác khi được ca trưởng phân công.

c) Nhiệm vụ củaThanh tra Sở Giao thông vận tải:

- Tổ chức vậnchuyển, lắp đặt, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật của Trạm.

- Tiến hành cânxe, tiếp nhận kết quả kiểm tra tải trọng xe và khổ giới hạn xe, xác định hànhvi vi phạm, mức độ vi phạm của người điều khiển xe.

- Lập biên bản, raquyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các trường hợp viphạm theo quy định hiện hành.

- Thực hiện đìnhchỉ lưu hành phương tiện cho đến khi người vi phạm thực hiện xong việc hạ tảivà các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định hiện hành. Người điều khiểnphương tiện hoặc chủ hàng tự bảo quản hàng hóa và chịu mọi khoản chi phí trongquá trình hạ tải. Sau khi thực hiện việc hạ tải xong, hướng dẫn xe vào vị trícân kiểm tra lại đảm bảo quy định mới giải quyết cho phương tiện tiếp tục lưuhành. Trường hợp cần thiết liên hệ với các cơ quan, tổ chức để sử dụng các trạmcân điện tử.

- Phối hợp các lựclượng tại Trạm xử lý các hành vi vi phạm khác tại khu vực kiểm tra tải trọng xelưu động.

d) Nhiệm vụ củaCảnh sát giao thông đường bộ:

- Thực hiện hiệulệnh dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát buộc các xe có dấu hiệu vi phạmphải chấp hành vào vị trí kiểm tra hoặc thông báo, phối hợp với lực lượng tuầntra, kiểm soát trên đường, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh xử lý buộccác xe vượt Trạm quay về Trạm kiểm tra tải trọng xe; xử lý các vi phạm hànhchính khác theo thẩm quyền. Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải sửdụng camera, máy ảnh để ghi lại hình ảnh.

- Xử lý các hànhvi vi phạm về tốc độ, khoảng cách, làn xe, theo báo hiệu đường bộ tại khu vựcTrạm, phối hợp với các lực lượng tại Trạm xử lý các hành vi vi phạm hành chínhkhác theo thẩm quyền.

e) Nhiệm vụ củaKiểm soát quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Thực hiện việckiểm tra đối với các xe mang biển số quân sự, đưa các xe có dấu hiệu vi phạmquá tải, quá khổ giới hạn vào Trạm để kiểm tra, xử lý kể cả các xe của các đơnvị, doanh nghiệp quân đội làm kinh tế (trừ các xe làm nhiệm vụ khẩn cấp, đặcbiệt theo quy định của pháp luật).

- Phối hợp các lựclượng tại Trạm xử lý các vi phạm hành chính khác theo thẩm quyền.

3. Các Lực lượngkiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm tại Trạm phải tuân thủ sự phân công, điều hànhcủa Ca trưởng. Ca trưởng chịu trách nhiệm về quyết định của mình, nếu vượt quáthẩm quyền phải báo cáo Trạm trưởng hoặc Phó Trạm trưởng khi được ủy quyền củaTrạm trưởng để giải quyết.

4. Các lực lượngcăn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực hiện với tinh thầntrách nhiệm cao nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoạt động của Trạmđạt hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Sử dụng hiệu quả các thiết bị củaTrạm.

Điều 4. Vị tríđặt Trạm

1. Bảo đảm đủ điềukiện để bố trí các thiết bị đo lường và chỗ dừng đỗ xe, bảo đảm an toàn cho cáctrang thiết bị và an toàn giao thông. Chỗ bố trí Trạm tại các vị trí có từ hailàn đường trở lên và phải có phần lề đường đủ rộng hoặc các bãi đất tự nhiênbên đường để phục vụ việc dừng, đỗ xe.

2. Phải lựa chọncác vị trí rộng, có đủ diện tích để đặt Trạm theo quy định và hạ tải mà khônglàm cản trở, ùn tắc giao thông. Bệ đặt cân phải đảm bảo quy định của nhà sảnxuất hoặc quy định tại QCVN 66: 2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạmkiểm tra tải trọng xe.

3. Sở Giao thôngvận tải phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tiến hành khảo sát,lựa chọn các vị trí có thể đặt Trạm trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnhvà các tuyến đường bộ địa phương bảo đảm theo đúng quy định tại Khoản 1 vàKhoản 2 Điều này.

4. Sở Giao thôngvận tải phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng thống nhất, xác định vị trí đặtTrạm để đưa vào kế hoạch kiểm soát tải trọng xe tùy theo tình hình thực tế vàtừng thời điểm cụ thể.

Điều 5. Banhành Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe

Hàng quý, căn cứtình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, ý kiến chỉ đạo của Chủtịch Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông vậntải phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ và các đơn vị chức năng có liênquan đề xuất xây dựng kế hoạch kiểm soát tải trọng xe trên các quốc lộ đi quađịa bàn tỉnh và đường bộ địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng trình Sở Giao thôngvận tải xem xét, phê duyệt ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 6. Quản lývà sử dụng trang thiết bị của bộ cân lưu động

1. Trạm trưởng cónhiệm vụ phân công cán bộ thường xuyên quản lý, sử dụng và bảo trì bộ cân lưuđộng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và quy trình, tiêu chuẩn quy địnhhiện hành.

2. Duy trì trạngthái hoạt động của bộ cân lưu động bình thường giữa hai kỳ kiểm định, kiểmchuẩn theo quy định, kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi đưa bộ cân lưu độngvào hoạt động.

Điều 7. Kinhphí hoạt động

1. Kinh phí hoạtđộng của Trạm được bảo đảm từ Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, kinh phí an toàngiao thông địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

2. Các khoản chicho hoạt động của Trạm bao gồm: nhiên liệu của phương tiện, vật tư, vật liệu,thiết bị, văn phòng phẩm thường xuyên, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, bảotrì, sửa chữa, tập huấn, hội họp, kiểm tra, thuê bãi đặt trạm, các chế độ phụcấp (nếu có).

3. Hàng năm, SởGiao thông vận tải xây dựng dự toán kinh phí các khoản chi cho hoạt động củaTrạm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện theo quy địnhhiện hành.

4. Lương và cáckhoản phụ cấp kèm theo của các thành viên thuộc lực lượng phối hợp hoạt độngtại Trạm do cơ quan, đơn vị cử người chi trả. Đối với các khoản chi kiêm nhiệmcông tác cho lực lượng quản lý, điều hành và chi bồi dưỡng làm ca đêm, thêm giờcủa lực lượng phối hợp được chi trả trong nguồn kinh phí hoạt động của Trạm.

Điều 8. Chế độthông tin, báo cáo

1. Trạm trực tiếpcập nhật kết quả thực hiện, gửi thông tin và số liệu xử lý vi phạm vào cổngthông tin điện tử của hệ thống, kết nối Internet truyền về máy chủ của Tổng cụcĐường bộ Việt Nam. Đồng thời, gửi báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên theo đúngquy định.

2. Nghiêm cấm mọihành vi can thiệp xử lý số liệu, kết quả kiểm tra tải trọng xe. Lực lượng thựchiện nhiệm vụ tại Trạm phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, quy chếphát ngôn, không được tự ý trao đổi, cung cấp thông tin về các hoạt động củaTrạm khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Chương 2.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tráchnhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Chủ trì phốihợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năngxây dựng, ban hành kế hoạch kiểm soát tải trọng xe. Kiểm tra và đôn đốc việcthực hiện Kế hoạch đảm bảo công tác kiểm soát tải trọng xe đạt hiệu quả.

2. Hàng năm lập dựtoán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét phê duyệt, thực hiệnviệc chi và thanh quyết toán theo quy định.

3. Quản lý, khaithác sử dụng, vận hành bộ cân lưu động, bảo đảm Trạm hoạt động hiệu quả và đúngquy định của pháp luật.

4. Tổng hợp kếtquả thực hiện, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm sau từng quý, 6 tháng, năm. Thựchiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát tảitrọng xe trên địa bàn tỉnh gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 10. Tráchnhiệm của Công an tỉnh

1. Phối hợp SởGiao thông vận tải xây dựng kế hoạch kiểm soát tải trọng xe và tổ chức triểnkhai thực hiện kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2. Chỉ đạo lựclượng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở Giao thông vận tảivà các lực lượng khác thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm soát tải trọng xe.

3. Chủ trì triểnkhai các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại Trạm và phương án phòng ngừa cáchành vi chống đối để ngăn chặn, xử lý kịp thời. Chỉ đạo Công an các huyện, thịxã, thành phố tăng cường lực lượng phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp xảyra (nếu có) tại Trạm.

Điều 11. Tráchnhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1. Phối hợp với SởGiao thông vận tải, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khaikế hoạch kiểm soát tải trọng xe trên các quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh và đườngbộ địa phương thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Chỉ đạo lựclượng kiểm soát quân sự tỉnh phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Trạm theo đúng kếhoạch đã được phê duyệt.

Điều 12. Khenthưởng, kỷ luật

1. Hàng tháng,quý, năm phải có phiếu nhận xét kết quả công tác đối với từng thành viên của lựclượng tham gia phối hợp công tác tại Trạm làm căn cứ để cơ quan, đơn vị quản lýcác thành viên đó bình xét thi đua, khen thưởng.

2. Lực lượng thựchiện nhiệm vụ tại Trạm có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽđược khen thưởng theo quy định hiện hành. Các cá nhân vi phạm, tùy theo tínhchất, mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứutrách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điềukhoản thi hành

Ngoài các quy địnhcủa Quy chế này các lực lượng tại Trạm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động củaTrạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ và Quy chế phối hợp số61/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24/01/2014 của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dântỉnh Sóc Trăng trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trạm kiểm tratải trọng xe lưu động.

Trong quá trìnhtriển khai thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơnvị phải báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải hoặc Công antỉnh) để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp./.