THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1841/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH QUẢNG NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 7251/BNN-TY ngày 29 tháng 8 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 12567/BTC-TCDT ngày 09 tháng 9 năm 2016, Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại văn bản số 7352/BKHĐT-KTDV ngày 12 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 30 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20% thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Nam phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ cng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
-
Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ