THƯ VIỆN PH�P LUẬT

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 1841/Q Đ-UBND

Quảng Nam, ng�y 16 th�ng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐKẾT QUẢ HỆ THỐNG H�A VĂN BẢN QUY PHẠMPH�P LUẬT

ỦY BAN NH�N D�N TỈNHQUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDv� UBND ng�y 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/N Đ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t,hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật;

Căn cứ Th�ng tư số 09/2013/TT-BTP ng�y 15/6/2013 của BộTư ph�p Quy định chi tiết thi h�nh Nghịđịnh số 16/2013/N Đ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nhphủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quyphạm ph�p luật;

X�t đề nghị của Gi�m đốcSở Tư ph�p,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố kết quả hệ thống h�avăn bản quy phạm ph�p luật do HĐND, UBND tỉnhban h�nh từ ng�y 01/01/1997 đến ng�y 31/12/2013, gồm:

1. Tập hệ thống h�a văn bản.

2. C�c danh mục văn bản:

a) Danh mục c�c văn bản thuộcđối tượng hệ thống h�a (808 vănbản);

b) Danh mục văn bản hết hiệulực to�n bộ hoặc một phần (249 văn bản);

c) Danh mục văn bản c�n hiệulực (585 văn bản);

d) Danh mục văn bản cần sửađổi, bổ sung, thay thế hoặc ban h�nh mới(111 văn bản).

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thih�nh kể từ ng�y k�.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng UBND tỉnh, Gi�m đốcSở Tư ph�p, Thủ trưởng c�c Sở, Ban, ng�nh v�Chủ tịch UBND c�c huyện, th�nh phố chịu tr�chnhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

TM. ỦY BAN NH�N D�N
KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

Quyết định 1841/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Quảng Nam ban hành