THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1842/QĐ-TTg

Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VÀ CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNGTY XÂY DỰNG SỐ 1

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CPngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nướcthành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CPngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanhnghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTgngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấudoanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nướcgiai đoạn 2011 - 2015”;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công tyXây dựng số 1 với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Xâydựng số 1 - CTCP;

- Tên tiếng Anh: ConstructionCorporation No 1 - JSC;

- Tên viết tắt: CC1;

- Biểu tượng: là biểu tượng của Tng công ty Xây dựng số 1 đang sử dụng;

- Trụ schính: số111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổng công ty Xây dựng số 1 sau cổphần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoảntại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệcủa Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP, phù hp với Luật Doanhnghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP kếthừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng côngty Xây dựng số 1 trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghềhiện Tổng công ty Xây dựng số 1 đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh kháctheo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa: Bán mộtphần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốnđiều lệ.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần pháthành lần đầu:

a) Vốn điều lệ: 1.100.000.000.000đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 110.000.000 cổ phần,mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần nhà nước: 44.000.000 cổphần, chiếm 40% vốn điều lệ;

Năm 2017, cơ quan đại diện chủ shữu phần vốn nhà nước thực hiện bán hết phần vốn nhà nước còn nắmgiữ tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP theo quy định.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người laođộng trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 48Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 413.500 cổ phần, chiếm0,38% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người laođộng trong doanh nghiệp, theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CPngày 18 tháng 7 năm 2011: 1.997.400 cổ phần, chiếm 1,82% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiếnlược: 49.500.000 cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai:14.089.100 cổ phần, chiếm 12,8% vn điu l.

5. ThtướngChính phủ ủy quyền Bộ trưng Bộ Xây dựng quyết định mứcgiá khởi điểm bán đấu giá cổ phần ln đầu, lựa chọn tổchức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạoTổng công ty Xây dựng số 1 tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng và chonhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành. Khi có đủ điều kiện, thực hiệnniêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP trên thị trường chứngkhoán theo quy định tại Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng kýgiao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phầnvốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP là Bộ Xây dựng. Trong quýIII năm 2016, Bộ Xây dựng thực hiện chuyn quyền này vềTổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

7. Lựa chọn nhà đu tư chiến lược:

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộtrưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảođảm đúng theo quy đnh tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nướcthành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

8. Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCPthực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụngđất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

9. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời điểm côngbố giá trị doanh nghiệp: 848 người;

- Tổng số lao động chuyển sang làmviệc tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP: 841 người;

- Bộ Xây dựng vận dụng quy định tạiNghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về quy địnhchính sách đối với người lao động dôi dư khi sp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêndo Nhà nước làm chủ sở hữu để giải quyết cho người lao động dôi dư.

10. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Xâydựng phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Xây dựng số 1 quyếtđịnh và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phầnhóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 theo quy định của pháp luật hiệnhành.

11. Đối với một số tồn tại về tàichính:

- Đồng ý điều chỉnh giảm trừ giá trịvốn nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1tại Quyết định số 270/QĐ-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng khoảntiền chênh lệch giữa giá trị cổ phiếu tại thời điểm Tổng công ty Xây dựng số 1góp vốn và giá đóng cửa các cổ phiếu Công ty cổ phn Bêtông Biên Hòa (mã chứng khoán BHC) và Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanhvật tư (mã chứng khoán CNT) trên sàn giao dịch Upcom tại thời điểm gần nhất vớithời điểm Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 chính thức chuyển thành côngty cổ phần.

- Đồng ý không phải hoàn nhập vào vốnnhà nước khoản trích dự phòng 50,65 tỷ đồng để dùng chi cho bảo hành côngtrình. Trường hợp khi kết thúc hợp đồng bảo hành, số tiền đã trích lớn hơn sốchi thực tế thì nộp số dư về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng:

- Quyết định các nội dung quy địnhtại Khoản 5, Khoản 7, khoản 9 Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Quyết định này.

- Cử người đại diện chủ sở hữu phầnvốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP.

- Chỉ đạo tiếp tục xử lý những tồntại về tài chính, công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiệnchuyển Tổng công ty Xây dựng số 1 thành công ty cổ phần theo đúng quy định củapháp luật.

- Chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng số 1,người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP thu hồi khoảnnợ phải trả về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Pháttriển doanh nghiệp theo quy định, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cánhân liên quan đến việc buông lng quản lý dẫn đến đầu tưthua lỗ, không thu hồi kịp thời các khoản phải thu của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủtrong quý IV năm 2015.

2. Bộ Tài chính: Hướng dẫn Tổng côngty Xây dựng số 1 - CTCP xử lý những tồn tại về tài chính.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫnviệc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Xây dựng số 1 -CTCP.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội: Hướng dẫn việc xử lý những vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi củangười lao động theo quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Hội đồng thành viên Tổng công tyXây dựng số 1 chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Xây dựng số 1 cho đến khibàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Xây dựngs 1 - CTCP.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xãhội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hộiđồng thành viên Tổng công ty Xây dựng s1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
-
Tổng công ty Xây đựng số 1;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
-
Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). XH 45

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh