ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1843/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHMỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỒNCÔNG AN TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ vềsửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đaivà Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổphần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủquy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuhồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyếtkhiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiếtvề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giaođất, cho thuê đất;

Xét Tờ trình số 443/TTr-STNMT ngày 23 tháng 9năm 2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định một số chính sách hỗ trợkhi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Đồn Công an Trung tâm Điện lựcDuyên Hải theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chínhphủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồithường, hỗ trợ và tái định cư, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ ổn định đời sống:

a) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nôngnghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (kể cả đất vườn, ao và đất nôngnghiệp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP củaChính phủ) thì được hỗ trợ ổn định đời sống; mức hỗ trợ cụ thể:

- Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nôngnghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 6 thángnếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyểnchỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hộikhó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗtrợ 24 tháng.

- Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệpđang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng nếukhông phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khókhăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ36 tháng.

b) Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tạiĐiểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định này được tính bằng tiền tương đương 30kg gạotrong 01 tháng. Giá gạo tính hỗ trợ là 12.000 đồng/kg.

2. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nôngnghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tạiĐiều 21 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ, mà không có đất để bồi thườngthì ngoài việc được bồi thường bằng tiền quy định tại Khoản 1, Điều 16 Nghịđịnh số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp vàtạo việc làm theo hình thức hỗ trợ bằng tiền bằng 02 (hai) lần giá đất nôngnghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗtrợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường, SởTài chính, Chủ đầu tư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiệncông trình xây dựng công trình Đồn Công an Trung tâm Điện lực Duyên Hải và Ủyban nhân dân huyện Duyên Hải căn cứ Quyết định này tổ chức thực hiện theo đúngquy định hiện hành của Nhà nước về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường,hỗ trợ và tái định cư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện Duyên Hải căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong