ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1844/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỨC HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐÀO TẠONGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nôngthôn đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộihướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án dạy nghề cho lao độngnông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức hỗ trợ học phí đào tạo nghề cholao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitại Tờ trình số 625/TTr-LĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2013 và ý kiến của Giám đốcSở Tài chính tại Công văn số 1802/STC-HCSN ngày 17 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung mức hỗ trợ học phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địabàn tỉnh Khánh Hòa theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan;Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạonghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ học phí được bổsung tại Quyết định này.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc hỗtrợ đúng đối tượng quy định, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung của từng ngànhnghề đào tạo đã được phê duyệt và chất lượng đầu ra ngành nghề đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoànthể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơnvị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

DANH MỤC

BỔ SUNG MỨC HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐÀO TẠONGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên nghề

Thời gian đào tạo

(số tháng)

Thời gian đào tạo

(giờ/khóa học)

Mức hỗ trợ học phí

(đồng/khóa học)

1

Nghề công nghệ sợi

3

298

2.200.000

2

Nghề chế biến thủy sản

2.5

250

2.000.000

3

Nghề cắt tóc

1.5

160

1.200.000

4

Nghề chăn nuôi bò

3

296

2.200.000

5

Nghề chăn nuôi heo

3

288

2.200.000

6

Nghề chăn nuôi gà

3

304

2.200.000

7

Nghề nuôi tôm thẻ chân trắng

2.5

250

2.000.000

8

Nghề nuôi tôm hùm lồng

2.5

251

2.000.000

9

Nghề nuôi ốc hương thương phẩm

2.5

248

2.000.000

10

Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

3

318

2.200.000