ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1845/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT BIỂN VIỆT NAM, CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂNQUỐC TẾ 1982, CÁC TUYÊN BỐ CỦA VIỆT NAM VỀ LÃNH HẢI, VÙNG TIẾP GIÁP LÃNH HẢI,VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ, THỀM LỤC ĐỊA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Biển Việt Nam năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ- UBND, ngày21/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luậtnăm 2013 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòngBình Định tại Văn bản số 712/BCH BP-CT ngày 13/6/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, công ước Liên hợp quốc vềLuật Biển quốc tế 1982, các Tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáplãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.

Điều 2. Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộđội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quantổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Tư pháp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định; Thủtrưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốvà cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từngày ký./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, TUYÊNTRUYỀN LUẬT BIỂN VIỆT NAM, CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ 1982,CÁC TUYÊN BỐ CỦA VIỆT NAM VỀ LÃNH HẢI, VÙNG TIẾP GIÁP LÃNH HẢI, VÙNG ĐẶC QUYỀNKINH TẾ, THỀM LỤC ĐỊA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật vềLuật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các tuyênbố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế,thềm lục địa đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầnglớp nhân dân; qua đó hình thành tình cảm, niềm tin và trách nhiệm đối với Tổquốc, với các vùng biển Việt Nam; giúp cho các chủ thể khi tiến hành các hoạtđộng trên các vùng biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam cóhành vi xử sự phù hợp với quy định của Luật Biển Việt Nam và Công ước Liên hợpquốc về Luật Biển quốc tế 1982, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết củaĐảng, chỉ thị của Nhà nước về phát triển kinh tế biển và đảm bảo quốc phòng anninh.

- Phổ biến các văn bản pháp luật nêu trên phảiđảm bảo tính chuẩn xác, truyền đạt trung thực văn bản, khoa học, dễ hiểu, dễnhớ; hình thức tuyên truyền phù hợp với nhu cầu, đối tượng, địa bàn.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến Luật Biển Việt Nam, Công ước Liênhợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùngtiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa; một số tình hình liênquan đến việc thực hiện pháp luật về Biển trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Báo cáo viên: Có thể mời báo cáo viên củaTrung ương, tỉnh, huyện, thành phố

3. Tài liệu tuyên truyền, phổ biến:

- Toàn văn Luật Biển Việt Nam

- Đề cương giới thiệu do Bộ Tư pháp phát hànhđăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ:http://www.moj.gov.vn

Các tài liệu tham khảo có liên quan

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN:

Tùy theo từng đối tượng, địa bàn tuyên truyền đểáp dụng các hình thức cho phù hợp như:

- Tuyên truyền trực tiếp.

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thôngtin đại chúng

- Biên soạn tài liệu hỏi đáp pháp luật.

- Thông qua thực hiện “ngày pháp luật”

- Các hình thức phù hợp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì,phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cấp tỉnh phổ biến LuậtBiển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các tuyên bốcủa Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềmlục địa

Thành phần gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh; Đại diệnĐoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàntỉnh; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh;Bí thư hoặc Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Công an, Chỉ huytrưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thànhphố.

Thời gian thực hiện: 1 ngày (trong tháng 8/2013).

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; cơquan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức phổ biến, tuyêntruyền Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982,các Tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyềnkinh tế, thềm lục địa đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vàcác tầng lớp nhân dân.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quý III năm 2013.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phốihợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình BìnhĐịnh, Báo Bình Định có kế hoạch cụ thể tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, Côngước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các tuyên bố của Việt Nam về lãnhhải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa bằng cáchình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2013.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huyBộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện Kếhoạch này.

Trên đây là kế hoạch phổ biến, tuyên truyền LuậtBiển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế 1982, các Tuyên bốcủa Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềmlục địa. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợptriển khai thực hiện./.