BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1846/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2014/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦACHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng5 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai thực hiện Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2014của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủtrưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Thanh tra Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Báo PLVN, Cục CNTT (để đưa tin);
- Lưu: VT, TTR (2b).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNNGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2014/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀHOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1846/QĐ-BTP ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 54/2014/NĐ-CP nhằm nâng caonhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác quản lý, những ngườilàm công tác thanh tra Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan; triển khaikịp thời, đồng bộ và hiệu quả Nghị định.

1.2. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, kinh phí vàcác điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định.

2. Yêu cầu

2.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy địnhvề tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp, cụ thể hóa các nhiệm vụ màBộ Tư pháp, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo quy địnhcủa Nghị định mới.

2.2. Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộcBộ, các Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phối hợpthực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bảncủa Nghị định số 54/2014/NĐ-CP và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định

- Nội dung: Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bảncủa Nghị định số 54/2014/NĐ-CP những điểm mới của Nghị định số 54/2014/NĐ-CP so với Nghị định số 74/2006/NĐ-CP ngày 01/8/2006 của Chính phủ về tổ chức vàhoạt động của Thanh tra Tư pháp và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số54/2014/NĐ-CP .

- Hình thức: Tổ chức cùng đợt với Hội nghị tập huấnNghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và giađình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, được tổ chức tậptrung tại 2 miền Bắc, Nam.

- Dự kiến thành phần: Chánh Thanh tra các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện Lãnh đạo Sở, Thanh tra các Sở Tưpháp; một số công chức Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch,quốc tịch, chứng thực và đại diện các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian: 01 ngày.

- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ,Cục Công tác phía Nam, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Tháng8-9/2014.

2. Xây dựng văn bản của Ban Cánsự Đảng Bộ Tư pháp gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương đề nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bảođảm hoạt động của Thanh tra các Sở Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cánbộ, Văn phòng Bộ, Văn phòng giúp việc Ban Cán sự.

- Thời gian thực hiện: Tháng8/2014.

3. Hoàn thiện thể chế nội bộ vềtổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp

3.1. Xây dựng Đề án đổi mới tổchức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cánbộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, một số Sở Tư phápđại diện cho các khu vực.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014.

3.2. Hoàn thành việc xây dựngvà ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Thanh tra Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số 1747/QĐ-BTP ngày 09/7/2009của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cánbộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng8/2014.

3.3. Xây dựng và ban hành Quyếtđịnh của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao thực hiện chức năng thanh tra chuyênngành cho Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tưpháp và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cánbộ, Thanh tra Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng8/2014.

4. Kiện toàn tổ chức, nâng caonăng lực của cán bộ và bảo đảm hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp

4.1. Kiện toàn tổ chức, bảo đảmhoạt động của Thanh tra Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cánbộ, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Tiến hànhthường xuyên, từ quý III/2014.

4.2. Kiện toàn tổ chức, bảo đảmhoạt động của Thanh tra các Sở Tư pháp

- Nội dung, đơn vị thực hiện: CácSở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan chuyênmôn khác của UBND tỉnh thành, phố trực thuộc Trung ương kiện toàn tổ chức, bảođảm hoạt động của Thanh tra Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tiến hànhthường xuyên, từ quý III/2014.

4.3. Xây dựng văn bản hướng dẫntiêu chuẩn cụ thể, trang phục và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tưpháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

4.4. Cử công chức tham dự cáclớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản tại Trường Cán bộ thanh tra thuộcThanh tra Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cánbộ.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tiến hànhhàng năm, từ quý III/2014.

4.5. Tập huấn nghiệp vụ thanhtra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực do Bộ Tư phápquản lý

4.5.1. Tổ chức tập huấn việclập Kế hoạch thanh tra, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hànhchính và các nội dung khác liên quan đến hoạt động thanh tra trong lĩnh vực bổtrợ tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cho công chức Cục Bổ trợ tư pháp,Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cánbộ, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vănphòng Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014.

4.5.2. Tổ chức tập huấn nghiệpvụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực doBộ Tư pháp quản lý

- Đối tượng tham dự: Thanh tra cácSở Tư pháp, đại diện Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực vàThanh tra Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cánbộ, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vănphòng Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, các Sở Tưpháp.

- Thời gian thực hiện: Tiến hànhhàng năm, từ quý I/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Bộ:

- Là đầu mối tổ chức thực hiện,tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thựchiện Kế hoạch này;

- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạoBộ tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định theo quy định, phù hợp yêu cầu thựctiễn.

Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phốihợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thựchiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Lãnh đạo Bộ về các biện phápcần thiết để bảo đảm thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo với Lãnh đạo Bộcác vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết.

2. Cácđơn vị thuộc Bộ:

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụđược phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc.Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan,nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị tới Thanh tra Bộ Tưpháp để được hướng dẫn giải quyết;

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm choviệc thực hiện các hoạt động chưa được bố trí kinh phí nêu tại Kế hoạch này,gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.

3. Tổngcục Thi hành án dân sự:

Phối hợp với Thanh tra Bộ trongcông tác thanh tra trong lĩnh vực thi hành án dân sự; chỉ đạo các cơ quan Thihành án dân sự địa phương thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyếtđịnh xử lý về thanh tra của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp.

4. CụcQuản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật:

Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chứctập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trongcác lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý cho công chức Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộtịch, quốc tịch, chứng thực và Thanh tra các Sở Tư pháp.

5. VụKế hoạch - Tài chính:

Bố trí kinh phí để bảo đảm thựchiện Kế hoạch này, phù hợp với tình hình quản lý ngân sách của Bộ và quy địnhcủa pháp luật.

6. SởTư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụđược phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc;phối hợp với Thanh tra Bộ Tư pháp xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt độngcủa thanh tra ngành Tư pháp;

- Hàng năm cử công chức của Thanhtra Sở tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản, lớp tập huấnnghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnhvực do Bộ Tư pháp quản lý theo quy định./.