ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1846/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢIVÀ LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu vàlựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Tiếp theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việcphê duyệt dự án đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 202/TTr-KHĐT-XDTĐ ngày 12/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạchđấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tếtrên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Khảo sát địa hình, lập dự án đầutư: ước 190 triệu đồng.

2. Phần công việc không áp dụnghình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Chi phí quản lý dự án, mộtphần chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng: ước6.107 triệu đồng.

3. Phân chia gói thầu: Toàn bộ dựán được chia thành 09 gói thầu, cụ thể:

- Gói số 01: Xây dựng hệ thống xửlý nước thải y tế, hệ thống thu gom mới; bể điều hòa và thu gom nước thải choBệnh viện y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch;

- Gói số 02: Xây dựng hệ thống xửlý nước thải y tế, hệ thống thu gom mới; bể điều hòa và thu gom nước thải choBệnh viện y học cổ truyền Bảo Lộc;

- Gói số 03: Xây dựng hệ thống xửlý nước thải y tế và bể điều hòa cho Trung tâm y tế huyện Lạc Dương;

- Gói số 04: Xây dựng hệ thống xửlý nước thải và bể điều hòa cho Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh LâmĐồng; Trung tâm y tế thành phố Đà Lạt và nhà hộ sinh thành phố Đà Lạt;

- Gói số 05: Xây dựng hệ thống xửlý nước thải và bể điều hòa cho các Phòng khám đa khoa khu vực: Lộc Thành, LộcAn (huyện Bảo Lâm); Đam B'ri (huyện Đạ Huoai); Lộc Châu (thành phố Bảo Lộc);Gia Viễn, Phước Cát 1 (huyện Cát Tiên); Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh);

- Gói số 06: Xây dựng hệ thống xửlý nước thải và bể điều hòa cho các Phòng khám đa khoa khu vực: Ka Đô, Ka Đơn(huyện Đơn Dương); Hòa Ninh, Tân Thượng (huyện Di Linh); Đà Loan (huyện ĐứcTrọng); Tân Hà, Nam Ban (huyện Lâm Hà); Phi Liêng, Đầm Ròn (huyện Đam Rông);

- Gói số 07: Xây dựng lò đốt rácthải y tế cho Trung tâm y tế huyện Đạ Tẻh;

- Gói số 08: Tư vấn lập thiết kế kỹthuật, bản vẽ thi công và dự toán gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 và 07;

- Gói số 09: Tư vấn giám sát thicông xây dựng gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 và 07;

4. Giá gói thầu, hình thức lựa chọnnhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và hình thức hợpđồng của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Gói số 01

10.062

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 túi hồ sơ

Quý IV/2013

Trọn gói

Gói số 02

9.610

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 túi hồ sơ

Quý IV/2013

Trọn gói

Gói số 03

4.168

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 túi hồ sơ

Theo kế hoạch bố trí vốn

Trọn gói

Gói số 04

3.846

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 túi hồ sơ

Theo kế hoạch bố trí vốn

Trọn gói

Gói số 05

8.176

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 túi hồ sơ

Theo kế hoạch bố trí vốn

Trọn gói

Gói số 06

10.402

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 túi hồ sơ

Theo kế hoạch bố trí vốn

Trọn gói

Gói số 07

1.610

Chỉ định thầu

-

Theo kế hoạch bố trí vốn

Trọn gói

Gói số 08

242

Chỉ định thầu

-

Quý IV/2013

Theo tỷ lệ phần trăm

Gói số 09

352

Chỉ định thầu

-

Quý IV/2013

Theo tỷ lệ phần trăm

Tổng cộng

48.468

5. Thời gian thực hiện của các góithầu: theo hợp đồng.

6. Nguồn tài chính: theo Khoản 11,Điều 1, Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh LâmĐồng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịutrách nhiệm căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày19/6/2009 của Quốc hội; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chínhphủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xâydựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và các quyđịnh hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốcKho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc,chủ đầu tư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kểtừ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt