BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KHO NGOẠI QUAN
---------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Xét đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk tại công văn số 590/HQĐL-NV ngày 13/09/2011 về việc chấm dứt hoạt động Kho ngoại quan;

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấm dứt hoạt động Kho ngoại quan của Công ty Cổ phần đầu tư và Xuất nhập khẩu cà phê Tây Nguyên tại Khu công nghiệp Hòa Phú - Tp. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, đã được Tổng cục Hải quan thành lập theo Quyết định số 226/QĐ-TCHQ ngày 14/02/2011.
Lý do: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thành lập, Doanh nghiệp không đưa Kho ngoại quan vào hoạt động.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu cà phê Tây Nguyên, Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- T/T Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?