ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1848/QĐ-UBND

Huế, ngày 21 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢITẠO, NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG KHU VỰC MIỀN TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtĐất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ “Về thi hànhluật Đất đai” và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 “Về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”;

Căn cứ Nghịđịnh số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủtục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyếtkhiếu nại về đất đai;

Căn cứ ýkiến của Ban quản lý dự án 1 thuộc Bộ Giao thông Vận tải tại Công văn số 950/PMD .1 ngày 12 tháng 6 năm 2007 và Công văn số 1067/PMD .1 ngày 05 tháng 7năm 2007 về việc GPMB phục vụ thi công Dự án ADB5;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2139 TC/VG.CS ngày 14 tháng 8 năm2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nướcthu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi giải phóng mặt bằng (GPMB)thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực Miền Trung (Dựán ADB5) thực hiện theo các Quyết định sau của UBND tỉnh:

- Quyết địnhsố 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2005 về việc bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Quyết địnhsố 2689/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2006 về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều và đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tạiQuyết định số 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2005;

- Quyết địnhsố 2874/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 về giá các loại đất năm 2007trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết địnhsố 268/2006/QĐ-TCĐT ngày 14 tháng 02 năm 2006 về ban hành định mức dự toán,thẩm tra và phê duyệt quyết toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợvà tái định cư.

Điều 2. Trong khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nếuỦy ban Nhân dân tỉnh có thay đổi các chính sách liên quan đến bồi thường, hỗtrợ và tái định cư thì Hội đồng GPMB, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan kịpthời thay đổi cho phù hợp với quy định mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tàinguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy banNhân dân, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện vàthành phố Huế; Giám đốc Ban QLDA các CTGT tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện