BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1849/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW CỦA HỘINGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆNKINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Pháttriển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóatrong điều kiện kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyếtsố 46/NQ-CP ngày 29tháng 03 năm2013 của Chính phủ ban hành Chương trìnhhành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng12 năm 2013 của Chính phủquy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược vàChính sách tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyChương trình hành động của Ngành tài chính thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW củaBan Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phụcvụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Việntrưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ KH&CN;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, CLTC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH

NHẰM TRIỂN KHAICHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW CỦA HỘINGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆNKINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

(Ban hành kèmtheo Quyết định số1849/QĐ-BTC ngày 30tháng 7 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Tàichính)

I. MỤC TIÊU

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ các quanđiểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra về lĩnh vực tài chính trong Chương trình hành động của Chính phủ thựchiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáuBan Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN)phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trong điều kiện kinhtế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 20-NQ/TW).

2. Xác định các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể, thiếtthực theo tinhthần Nghị quyết số20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, phùhợp với Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 26tháng 3 năm 2013 nhằm đổi mới, phát triển mạnh mẽ, tăng cường tiềm lực KH&CNgắn liền với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng ngành Tài chính; phục vụ sự nghiệpCNH, HĐHtrong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhậpquốc tế (Nghị quyếtsố 46/NQ-CP).

3. Chương trình hành động của ngành Tài chính là cơsở để các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thểphù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời là căn cứ cho việc triểnkhai, đánh giá và tổng kết thực hiện Nghị quyếtsố 20-NQ/TW.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng caonhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể,... trong ngành về quanđiểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệpCNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

2. Chủ động xây dựng, hoàn thiện, bổ sung vàphối hợp với các Bộ, ngành nhằm đồng bộ hóa thể chế tài chính đối với KH&CNđáp ứng yêu cầu phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiệnkinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghịquyết số 20-NQ/TW, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình hành độngcủa Chính phủtại Nghị quyết số 46/NQ-CP:

2.1. Sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước và xây dựngcác văn bản hướng dẫn thi hành để cụ thểhóa nhiệm vụ “Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tàichính”, bao gồm việc phân bổ và điều tiết ngân sách nhà nước phù hợp với đặcthù của lĩnh vực KH&CN, nhu cầu phát triển của quốc gia, ngành, địa phươngvà căn cứ vào kết quả, hiệu quả sử dụng kinh phíKH&CN của Bộ, ngành, địa phương.

2.2. Triển khai thực hiện tốt các quy định sửa đổi,bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm;(1) huy động mạnh mẽ nguồn vốn xã hội vàcác nguồn vốn nước ngoài đầu tư cho phát triển KH&CN; (2) thực hiện nghiêmtúc quy định trích một phần thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuếTNDN để lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp và các quy định về quảnlý, sử dụng Quỹ.

2.3. Tạo lập cơ chế tài chính của quỹ phát triển KH&CN; đẩy mạnh thựchiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN và khoánkinh phí theo kết quả đầu ra; hoàn thiệnchính sách, giải pháp tài chính phát triển thị trường KH&CN; cơ chế tàichính khuyến khích tư nhân thành lập hoặc liên kết với Nhà nước thành lập cácquỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, hợp tác nhànước - tư nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN; cơ chế, chính sách tài chính chođãi ngộ, khen thưởng, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực KH&CN...

3. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để đổi mới mạnhmẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN hệ trong lĩnh vực tàichính

Căn cứ vào Luật KH&CN, Chiến lược phát triển KH&CNđến năm 2020 và Chiến lược Tài chính đến năm 2020... hoàn thiện và đồng bộ hóa thểchế, cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN trong lĩnh vực tài chính theocác nội dung sau:

3.1. Hoàn thiện khung khổ thể chế cho kiện toàn tổchức quản lý KH&CN ngành, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường sự phối hợpgiữa các đầu mối quản lý khoa học trong toàn ngành (sửa đổi quy chế về quản khoa học và công nghệ ngành, kiện toàn Hội đồngKH&CN ngành; đổi mới mô hình tổ chức và phương thức phối hợp giữa cơ quanquản lý khoa học ngành với các Cục, Tổng cục và Cơ quan tài chính địa phương;đổi mới cơ chế tổ chức và hoạt động cho các tổ chức KH&CN nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu cơ bản phù hợpvới đặc thù của ngành...)

3.2. Kiện toàn, phát triển hệ thống tổ chức KH&CNcủa ngành, bao gồm cả các tổ chức KH&CN trongcác cơ sở đào tạo, bảo đảm hoạt động có hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu và địnhhướng, nhiệm vụ phát triển KH&CN của ngành. Xây dựng trung tâm nghiên cứu hiện đại làm hạt nhân cho việc nghiêncứu, phát triển và ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực tài chính (Viện Chiến lược và Chính sách tài chính).

3.3. Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính nhànước cho hoạt động KH&CN theo hướng căn cứ vào kết quả, hiệu quả sử dụngkinh phí KH&CN của Bộ, ngành.

3.4. Thực hiện triệt để cơ chế tự chủ, tự chịutrách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập về nhân lực, kinh phí hoạt động dựa trênkết quả và hiệu quả hoạt động.

3.5. Tạo lập cơ chế phù hợp trong thực hiện đặthàng nhiệm vụ KH&CN và khoán kinh phí theo kết quả đầu ra gắn liền với tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát.

3.6. Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tínhsáng tạo, khả năng tư vấn, phản biện của các nhà khoa học; Tạo môi trường thuậnlợi, điều kiện vật chất để cán bộ KH&CN phát triển bằng tài năng và hưởnglợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình; Chủ động phát hiện vàđào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ từ các trường cao đẳng, đại học trong lĩnh vựctài chính và sử dụng hiệu quả đội ngũsinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh...

3.7. Hoàn thiện hệ thống chức danh, chức vụ KH&CN;Tạo lập hệ thống giải thưởng KH&CN, danh hiệu vinh dự trong ngành cho cán bộ KH&CN; Thiết lậpchính sách đãi ngộ, khen thưởng phù hợp đối với tác giả các công trình khoa họcxuất sắc công bố hàng năm.

3.8. Đổi mới cách thức xác định nhiệm vụ nghiêncứu, cơ chế tuyển chọn và giao, đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN tronglĩnh vực tài chính theo hướng: bám sát thực tiễn và yêu cầu của Chiến lược Tàichính, Chiến lược phát triển KH&CN, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, mọinhiệm vụ nghiên cứu KH&CN phải có sảnphẩm và địa chỉ ứng dụng; gắn kết chặt chẽ quy trìnhnghiên cứu với triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN; Kết hợp hài hòagiữa giải quyết nhiệm vụ ưu tiên trước mắt hàng năm với tầm nhìn nghiên cứu cótính chiến lược trong trung và dài hạn.

3.9. Hoàn thiện cơ chế xét chọn, nghiệm thu nhiệmvụ KH&CN theo hướng công khai, minh bạch; đề cao vai trò, trách nhiệm củaHội đồng tư vấn KH&CN ngành, Hội đồng Khoa học chuyên ngành; triển khai cơchế đánh giá độc lập, phản biện xã hội trong hoạt động KH&CN của ngành.

4. Triển khai các định hướng, nhiệm vụ KH&CNchủ yếu trong lĩnh vực tài chính đến năm 2020

4.1. Hoàn thiện, phát triển và đồng bộ hóa thể chếtài chính, thể chế phân phối của kinh tế thịtrường định hướng XHCN ở Việt Nam.

4.2. Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia (tài chính- NSNN, đầu tư công, nợ công...) gắn với yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế vàchuyển đổi mô hình tăng trưởng.

4.3. Phát triển đồng bộ, cân đối và bền vững hệthống thị trường tài chính Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả điều tiết, phân bổnguồn lực phát triển.

4.4. Tạo lập thể chế tài chính cho việc quản lý, sửdụng có hiệu quả tài sản nhà nước, tài sản quốc gia trong quá trình CNH, HĐHđất nước; Hoàn thiện cơ chế chủ tài chínhđối với các đơn vị sự nghiệp.

4.5. Hoàn thiện, tạo lập cơ chế phân cấp tài chínhgắn với yêu cầu mới của Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Đầu tư công,Luật Đầu tư và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp...

4.6. Hoàn thiện cơ chế quản lý giá đối với các mặthàng độc quyền, giá do nhà nước kiểm soát, đặc biệt là cơ chế hình thành giá đối với dịch vụ công.

4.7. Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng caohiệu quả đầu tư công và đáp ứng nhu cầu vốn cho quá trình CNH, HĐH đất nước.

4.8. Phát triển và hội nhập tài chính trong bốicảnh Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết tàichính trong khuôn khổ WTO.

4.9. Cơ hội, thách thức về mặt kinh tế-tài chínhkhi tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương và đốisách của Việt Nam.

4.10. Hoàn thiện thể chế giám sát tài chính, đảmbảo an ninh tài chính quốc gia trong hội nhập và phát triển đất nước.

5. Chính sách phát triển, sử dụng nguồn nhânlực; phát huy và tăng cường tiềm lực KH&CN trong lĩnh vực tài chính

5.1. Chủ động tạo lập cơ chế, chính sách cụ thể sửdụng, trọng dụng đội ngũ cán bộ KH&CN ngành Tài chính phù hợp với chính sách phát triển nguồn nhân lực quốc gia, trong đó có chính sách trọng dụng đặcbiệt đối với cán bộ KH&CN đầu ngành,cán bộ KH&CN được giao chủ trì nhiệm vụ quan trọng của quốc gia, cán bộ KH&CNtrẻ tài năng; đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, đánh giá và bổ nhiệm cán bộKH&CN; tiếp tục sử dụng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ KH&CN trình độcao đã hết tuổi lao động.

5.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và nâng cao năng lực đội ngũcông chức, viên chức KH&CN ngành Tài chính.

5.3. Đảm bảo nguồn lực, đầu tư đồng bộ (nhân lực,cơ sở vật chất - kỹ thuật, cơ sở dữ liệu KH&CN kinh tế-tài chính) cho cáctổ chức nghiên cứu KH&CN căn cứ chức năng, nhiệm vụ; ưu tiên đầu tư cho cáctổ chức nghiên cứu KH&CN đầu ngành nhằm phát huy và tăng cường năng lực vàtiềm năng KH&CN; Thiết lập các trung tâm nghiên cứu KH&CN mới thuộc cáccơ sở đào tạo trong ngành Tài chính.

5.4. Hình thành cơ chế liên kết, tăng cường sự phối hợp nghiên cứu KH&CN giữa Viện CL&CSTCvới các tổ chức nghiên cứu KH&CN của các cơ sở đào tạo trong ngành; giữa các tổ chứcnghiên cứu với các cơ quan quản lý.

5.5. Tạo cơ chế, điều kiện sớm hình thành các tậpthể nghiên cứu mạnh, phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ, tiềm năng từ các tổchức nghiên cứu KH&CN, các cơ sở đàotạo, các trung tâm… trong ngành Tài chính

5.6. Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch pháttriển nhân lực KH&CN trong toàn ngành Tài chính, trong các tổ chức KH&CN của ngành.

6. Hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN trong lĩnh vực tài chính

6.1. Xây dựngkế hoạch hợp tác quốc tế về KH&CN ngành Tài chính, xác định và chú trọngcác đối tác chiến lược trong hợp tác nghiên cứu.

6.2. Xây dựng chính sách thu hút các chuyên gia,nhà khoa học về tài chính - tiền tệ Việt Nam ở nước ngoài tham gia nghiên cứucác vấn đề có tầm chiến lược về tài chính, hội nhập về tài chính.

6.3. Đẩy mạnh hợp tác KH&CN trong lĩnh vực tài chính với các cơ quan, đốitác hiện có (IMF, WB, ADB, các Viện, Trung tâm nghiên cứu tài chính của cácnước phát triển và trong khu vực)

6.4. Tăng cường hợp tác thông qua đào tạo, nâng caotrình độ nghiên cứu; trao đổi thông tin về KH&CN cũng như các kết quả nghiên cứu, những phát hiện mới về KH&CNtrong lĩnh vực tài chính.

6.5. Phối hợp với các tổ chức, cơ quan tài chính quốc tế, các Viện, Trung tâm nghiên cứutài chính các nước tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơquan thông tin, tuyên truyền, báo chí của Bộ, các đơn vị trong ngành... tổ chứctuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chương trình hành động của ngành Tài chính thựchiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

2. Vụ TCCB chủ trì, phối hợp với Viện CL&CSTC,các tổ chức KH&CN, các cơ sở đào tạo trong ngành Tài chính xây dựng hệ thống tổ chức và phát triển nhânlực KH&CN của ngành Tài chính.

3. Vụ HTQT phối hợp với Viện CL&CSTC xâydựng kế hoạch hợp tác quốc tế về KH&CN trong khung khổ kế hoạch hợp tácquốc tế của Bộ,

4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạoviệc xây dựng kế hoạch ứng dụng và pháttriển KH&CN gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển theo lĩnh vực; các tổchức nghiên cứu KH&CN, cơ sở đào tạo, căn cứ vào chương trình hành động củangành, chủ động xây dựng kế hoạch, đề án phát triển KH&CN của mình.

5. Cục Kế hoạch Tàichính, Viện CL&CSTC phối hợp cân đối và đảm bảo nguồn lực hàngnăm cho triển khai chương trình hành động và hoạt động KH&CN của ngành.

6. Viện CL&CSTC chủ trì triển khai, theodõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động, định kỳ báo cáo Bộ trưởngBộ Tài chính về tình hình thực hiện.

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH HÀNHĐỘNG CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH

Nhằm triển khaiChương trình hành động của Chính phủ thựchiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghịlần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phụcvụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinhtế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế

TT

Nội dung công việc

Sn phẩm hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

A. Tiếp tục đổi mới, đồng bộ thể chế tài chính đối với hoạt động KH&CN quốc gia

1.

Xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật

Bộ Tài chính (Vụ CST, TCT...)

Vụ PC, Viện CL&CSTC, các đơn vị có liên quan

ĐS hoàn thành năm 2013

2.

Xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý hoạt động KH&CN

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ KH&CN

Các Bộ, ngành liên quan

Năm 2013

Bộ Tài chính đã tham gia theo phân công

3.

Xây dựng quy định hướng dẫn các tổ chức KH&CN vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh vốn vay từ các ngân hàng, các quỹ và các tổ chức tín dụng

Bộ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ KH&CN

Năm 2013

Đã có quy định trong Luật KH&CN

4.

Cơ chế hợp tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ KH&CN

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2013

Bộ Tài chính tham gia theo phân công

5.

Xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý hoạt động KH&CN

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ KH&CN

Các Bộ, ngành liên quan

Bộ Tài chính tham gia theo phân công

6.

Xây dựng Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ KH&CN

Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan

Bộ Tài chính tham gia theo phân công

7.

Xây dựng Dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)

Luật

Bộ Tài chính (Vụ NSNN)

Các Cục, Vụ có liên quan trong Bộ và các cơ quan hữu quan (Bộ KH&ĐT, Bộ KH&CN

Năm 2014-2015

B. Triển khai các đề án tăng cường tiềm lực KH&CN, nhiệm vụ KH&CN tài chính chủ yếu đến năm 2020

1.

Xây dựng chương trình nghiên cứu KH&CN chủ yếu lĩnh vực tài chính đến năm 2020

Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính

Viện CL&CSTC

Hội đồng tư vấn KH&CN ngành, Các Cục, Tổng cục

Năm 2015-2016

2.

Quy hoạch phát triển nhân lực KH&CN ngành Tài Chính

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Vụ TCCB

Viện CL&CSTC, Các Viện và Trường của Bộ

Năm 2015-2016

3.

Quy chế về tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu KHCN ngành Tài chính

Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính

Viện CL&CSTC

Hội đồng tư vấn KH&CN ngành, Các Cục, Tổng cục, các đơn vị liên quan

Năm 2014-2015

4.

Quy chế quản tài chính trong công tác nghiên cứu KHCN ngành Tài chính

Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính

Viện CL&CSTC

Hội đồng tư vấn KH&CN ngành, Các Cục, Tổng cục, các đơn vị liên quan

Năm 2014-2015

5.

Kiện toàn Hội đồng Khoa học & Công nghệ ngành Tài chính giai đoạn 2015-2017

Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính

Viện CL&CSTC

Hội đồng tư vấn KH&CN ngành, Các Cục, Tổng cục, các đơn vị liên quan

Năm 2014-2015

6.

Xây dựng quy chế tôn vinh, khen thưởng các tổ chức KH&CN, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN ngành Tài chính

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Vụ Thi đua khen thưng

Viện CL&CSTC, các tổ chức KH&CN trong ngành

Năm 2015

7.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực KH&CN cho cán bộ ngành Tài chính đến năm 2020

Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính

Các đơn vị có liên quan trong ngành

Năm 2015-2016

8.

Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về KH&CN ngành Tài chính đến năm 2020

Viện CL&CSTC

Các tổ chức KH&CN trong ngành

Năm 2015-2016