ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1849/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI VÀ NHÓM CÔNGTÁC TRIỂN KHAI DỰ ÁN HỆ THỐNG QUY ĐỊNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM (E-REGULATION) GIAIĐOẠN III TẠI BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 444/QĐ-BKHĐT ngày 09/4/2013 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Dự án "Hệ thống quy định điện tử ViệtNam (eRegulations) - giai đoạn III ";

Căn cứ Văn bản số 4166/BKHDT-ĐTNN ngày 19/6/2013 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư về việc cử người tham gia Dự án "Hệ thống quy định điện tửViệt Nam eRegulations - giai đoạn III ";

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều phốivà Nhóm công tác triển khai Dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam(eRegulations) giai đoạn III tại tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Dự án); gồmcác ông, bà có tên sau đây:

I. Ban điều phối Dự án:

1. Trưởng ban: ÔngHồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Bà HuỳnhThị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Ban điều phối).

- Ông NguyễnNgọc Toàn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

3. Các Ủyviên:

- Ông NguyễnChí Cường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ông LêNhuận, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

- Ông NguyễnMỹ Quang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Ông ĐinhVăn Tiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông TrầnViết Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

- Ông TrầnCang, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

II. Nhómcông tác triển khai dự án:

1. Trưởngnhóm:Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. PhóTrưởng nhóm: Ông Dương Ngọc Oanh, Phó phòng Phụ trách Phòng Quản lý Đầu tư,Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

3. Các tổviên:Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Phòng Quản lý CNTT, Sở Thông tin và truyềnthông.

- Bà Cù phị Ngọc phương, Phó Trưởng phòng Phòng Văn xã, Văn phòng UBNDtỉnh.

- Bà NguyễnÁnh Nguyệt, Chuyên viên Văn phòng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Ông TrầnThái Dũng, Chuyên viên Phòng Vật giá, Sở Tài chính.

- Ông Hồ ĐắcKhánh, Chuyên viên Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bà DươngThị Tú Trinh, Chuyên viên Văn phòng, Sở Xây dựng.

- Bà Lê Thị Hiền, Chuyên viên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Sở Kế hoạch vàĐầu tư.

Điều 2.Nhiệm vụ của Ban điều phối Dự án và Nhóm triển khai Dự án.

1. Nhiệmvụ của Ban điều phối Dự án:

- Điều phối,giám sát các hoạt động triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Địnhtheo quy định của nhà tài trợ và quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấpthông tin (trừ các thông tin mật theo quy định của Nhà nước) cho Dự án khi đượcyêu cầu.

- Thực hiệnnhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban điều phối Trung ương và của cơ quan có thẩmquyền.

2. Nhiệmvụ của Nhóm công tác triển khai Dự án:

Làm đầu mốicung cấp các thông tin liên quan đến việc thực hiện các quy trình, thủ tục củacơ quan cho cán bộ quản lý hệ thống của địa phương để cập nhật lên cổng thôngtin của Hệ thống.

- Thực hiệncác nhiệm vụ khác do Ban điều phối phân công.

3. Ban điều phối và Nhómcông tác triển khai Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấptheo quy định (nếu có) và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tài chính, Thông tin và Truyền thông,Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng BanQuản lý Khu Kinh tế tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan và cácông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngàyký./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc