UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCTHU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC TỪ NĂM HỌC 2003 - 2004 ĐỐI VỚI CÁCTRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999của Chính phủ về chính sách xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vựcgiáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao;

- Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non vàThông tư liên tịch số 05/2003/TTLT /BGD&ĐT-BTC ngày 24/2/2003 hướng dẫn mộtsố chính sách phát triển giáo dục mầm non;

- Căn cứ Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chứcvà hoạt động của các trường ngoài công lập;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2000/TTLT /BTC-BGD&ĐT - BLĐTBXH ngày 23/5/2000 của Bộ Tài chính - Bộ Giáodục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ quản lý tàichính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đàotạo;

- Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND Thành phốtại Công văn số 155/HĐ ngày 15/10/2003 về việc quy định tạm thời mức thu, chihọc phí và các khoản thu khác tại các trường mầm non bán công;

- Căn cứ các Quyết định: số 2763/QĐ-UB ngày 20/05/2003,số 2764/QĐ-UB ngày 20/05/2003, số 2765/QĐ-UB ngày 20/05/2003, số 2766/QĐ-UB ngày 20/5/2003 về việc chuyển các trường Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị, Mầm nonB, Mầm non Việt Bun, Mầm non 20 -10 thành trường bán công;

- Xét đề nghị của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo- Tài chính Vật giá tại tờ trình số 1690/LS GD&ĐT - TCVG ngày 22/8/2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức thu học phí và các khoảnthu khác tại các trường mầm non bán công trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:Trường Mẫu giáo bán công Việt Triều hữu nghị, Trường Mẫu giáo bán công Mầm nonB, Trường Mầm non bán công Việt Bun, Trường Mầm non bán công 20 -10 từ năm học2003 - 2004 như sau:

1. Học phí:

- Nhà trẻ: 210.000 đ/cháu/tháng.

- Mẫu giáo 150.000 đ/cháu/ tháng.

2. Thu đóng góp xây dựng trường 200.000đ/cháu/năm.

3. Các khoản thu hộ, chi hộ:

- Tiền ăn bữa chính và bữa phụ: Tối đa 5.000đ/cháu/ngày

- Học phẩm: 100.000 đ/cháu/năm

- Mua đồ dùng cá nhân 100.000 đ/cháu/năm

Điều 2: Việc sử dụng nguồn thu học phí vàcác khoản thu khác thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số44/2000/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BLĐTBXH ngày 23/5/2000 của Bộ Tài chính - Bộ Giáodục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ quản lýtài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục -đào tạo, cụ thể như sau:

A- Chi từ nguồn thu học phí:

1. Chi cho cán bộ, giáo viên và lao động hợp đồng:chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng, phụ cấp lương, phúc lợi tập thể, cáckhoản đóng góp trích nộp cho người lao động (BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn)theo chế độ hiện hành, ngoài khoản lương và các khoản trích theo lương cho đốitượng là các giáo viên đã được tuyển vào biên chế trước ngày 01/12/2002 theoquy định tại Thông tư số 05/2003/TTLT ngày 4/2/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.

2. Chi khen thưởng cho các cháu, chi thực hiện chínhsách xã hội cho các cháu thuộc diện chính sách.

3. Chi thù lao giảng viên, cán bộ nghiên cứu, thỉnhgiảng.

4. Chi phí hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo,tay nghề, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ giảng dạy,học tập. Chi các hoạt động văn hoá thể thao...

5. Chi cho công tác đào tạo nâng cao trình độ giáoviên, nhân viên của cơ sở.

6. Chi quản lý hành chính: Chi điện, nước, xăng dầu,vệ sinh môi trường, mua vật tư văn phòng, dịch vụ công cộng, công vụ phí, hộinghị phí, công tác phí, thông tin liên lạc, tuyên truyền, cước phí điện thoại,Fax... và các chi phí thuê mướn khác.

7. Trả tiền thuê cơ sở vật chất (nếu có), chi muasắm và xây dựng, sửa chữa nhỏ tài sản cố định, trang thiết bị và đồ dùng dạyhọc.

8. Trích khấu hao tài sản cố định.

9. Chi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước(nếu có).

10. Chi trả lãi tiền vốn vay (nếu có).

11. Các khoản chi khác bao gồm:

+ Kinh phí nộp Sở Giáo dục và Đào tạo 2% tổng sốthu học phí để hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, điều tiết chung của toàn ngành.

+ Các khoản chi khác của trường (nếu có).

B- Chi từ nguồn thu đóng góp xây dựng của trường:Thực hiện theo Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 22/11/1973 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các trường mầm non bán công khi thuhọc phí và các khoản thu khác phải sử dụng biên lai thu do Cục Thuế Hà Nội pháthành.

Giao Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo. Kho bạcNhà nước Hà Nội kiểm tra việc quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu kháccủa các trường mầm non bán công đúng mục đích, chế độ và thanh quyết toán theoquy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ năm học2003 - 2004. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thànhphố, Thủ trưởng các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kho bạc Nhà nướcHà Nội, Cục thuế Hà Nội, Hiệu trưởng các trường mầm non bán công liên quan chịutrách nhiệm hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu