ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty

xây dựng cầu Lào Cai

_______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại văn bản số 137/KHĐT ngày 07/8/1998, ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng văn bản số 162/QLXD ngày 19/7/1998, của Sở Nông nghiệp và PTNT văn bản 458/CĐ-KHNXD ngày 03/8/1998 và đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cầu Lào Cai tại văn bản số 26/TT ngày 10/7/1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty xây dựng cầu Lào Cai như sau:

1. Xây dựng công trình dân dụng cấp 4, cấp 3 đến 2 tầng.

2. Xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ, cấp nước sinh hoạt nông thôn (trừ đập đất, hồ chứa nước).

Điều 2. Với ngành nghề được bổ sung thêm ở Điều 1, Công ty xây dựng cầu Lào cai có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục bổ sung, đăng ký ngành nghề kinh doanh và hoạt động theo đúng pháp luật.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Công ty xây dựng cầu Lào Cai căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng