THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 185-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

VỀDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠNG ĐẶC BIỆT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định chếđộ tiền lương mới trong các doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng BộTài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Doanh nghiệp Nhà nước được xếp hạng đặc biệt, bao gồm:

1- Các tổng công ty Nhà nướcthành lập theo Quyết định số 91/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chínhphủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh;

2- Các tổng công ty Nhà nướcthành lập theo Quyết định số 90/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chínhphủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, có vốn pháp định từ 500 tỷđồng trở lên;

3- Các doanh nghiệp Nhà nước dộclập có dủ các điều kiện như sau:

- Giữ vai trò trọng yếu trong nềnkinh tế quốc dân;

- Có vốn pháp định từ 500 tỷ đồngtrở lên;

- Chức danh tổng giám đốc do Thủtướng Chính phủ bổ nhiệm.

Điều 2.Căn cứ vào các điều kiện quy định tại Điều 1 của Quyết định này, Bộ Lao động -Thương binh và xã hội phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ duyệtdanh sách các doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt; hướng dẫn việc chuyển xếplương và phụ cấp chức vụ của các viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước hạng đặcbiệt.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuôc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuôc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)