ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 23 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 338/TTr-SKHĐT ngày 16/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Tên Đề cương: Nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

II. Nội dung nghiên cứu:

Phần mở đầu:

1. Sự cần thiết phải xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Căn cứ pháp lý để triển khai xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa.

Phần thứ nhất: Nghiên cứu thực trạng và rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế chính sách xã hội hóa các hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao tỉnh Thái Bình.

1. Đánh giá khái quát thực trạng về công tác xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu về giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao và khả năng triển khai, thực hiện các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện; những tồn tại, hạn chế về chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao ở Thái Bình, từ đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Phần thứ hai: Nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Chương I: Quy định chung

Chương II: Một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa

Chương III: Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa và cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác xã hội hóa

Chương IV: Tổ chức thực hiện

Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị

Điều 2. Căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành triển khai các bước tiếp theo đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra và tuân thủ đúng trình tự theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định dự toán kinh phí thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, VX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh