ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1851/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VIỆC LÀM VÀ DẠYNGHỀ NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nướcnăm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chươngtrình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao nhiệm vụ và phân bổ chitiết vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Thực hiện văn bản số 1012/TCDN-KHTC ngày 19/6/2013 của Tổng cục dạy nghề về việc xử lý kinh phí đàotạo bồi dưỡng giáo viên ở nước ngoài năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 205/TTr /KHĐT ngày 16 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạchvốn Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2013 như sau:

1. Rút vốn Đào tạo, bồi dưỡng giáoviên dạy nghề thuộc Dự án 1 (đổi mới và phát triển dạy nghề) Chương trình mụctiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2013: 4.000 triệu đồng.

2. Bố trí vốn hỗ trợ đầu tư thiếtbị nghề trọng điểm theo Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 06/6/2013 của Bộtrưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Dự án 1 (đổi mới và phát triểndạy nghề) Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề năm 2013: 4.000triệu đồng.

Trong đó:

a) Hỗ trợ đầu tư thiết bị nghềtrọng điểm cấp độ ASEAN tại Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt: 2.000 triệu đồng;

b) Hỗ trợ đầu tư thiết bị nghềtrọng điểm cấp độ quốc gia tại Trường trung cấp nghề Bảo Lộc: 2.000 triệu đồng;

3. Các nội dung khác, thực hiệntheo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh LâmĐồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh vàXã hội; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Chủđầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt